สมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

รับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website และ Social Media ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ เช่น word press, HTML งานฐานข้อมูลงานวิจัย บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, E-mail, YouTube ดูแลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลการประชุมระบบออนไลน์ ดูแลระบบเครือข่าย/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เชื่อมต่อภายในองค์กรและสามารถใช้งานชุดโปรแกรม Adobe ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • ได้รับวัคซีน Covid-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอ

  

( ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือทาง E-mail: areewan.nu@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอารีย์วรรณ นวมนาคะ โทรศัพท์ 061-2615245 พร้อมหลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
  • หลักฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • ขอให้ผู้สมัครแนบผลงาน และ Portfolio มานำเสนอด้วย
  • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น

ผู้สมัครตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ทุกท่าน กรุณาอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์ที่นี่

 

ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป   จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง

ขอแจ้งรายละเอียดการจ้างงาน และระยะเวลาการจ้างเพิ่มเติม ดังนี้  

 

1. ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป   จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง

2. ค่าจ้างเหมาเดือนละ  15,000  บาท  หักภาษี ณ ที่จ่าย 150 บาท รับค่าจ้างจริงเดือนละ 14,850                  บาท ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าอากรแสตมป์เอง  ไม่มีประกันสังคม  และสวัสดิการอื่นๆ

3. ระยะเวลาในการจ้างงาน 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

4. เวลาปฏิบัติงาน  ตั้งแต่เวลา 8.30- 16.30 น.  และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ไม่มีโอที)      
           เพื่อให้งานสำเร็จตามระยะเวลาของโครงการ 

5. ลักษณะงาน คือ การจัดทำเอกสารรายงาน เอกสารการเงินของโครงการ จัดประชุมนักวิจัย และการ
    ประสานงานอื่น ๆ

ทั้งนี้  ผู้สมัครที่ยังคงยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ขอให้แจ้งชื่อภายใน วันจันทร์ที่  25 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ผ่านลิ้งค์  https://forms.gle/PoPvCp66XpPAzChS9

และขอให้เข้าประชุมรับฟังรายละเอียดการจ้างงาน พร้อมกัน ในวันจันทร์ที่  25 เมษายน 2565 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์
zoom meeting  หากไม่เข้าร่วมการประชุมตามเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92315935724?pwd=bGl0cWF3NWErYVBHVVgzaXVXQzh5Zz09

Meeting ID: 923 1593 5724

Passcode: SURIC

(ให้ตั้งชื่อ zoom เป็นชื่อ นามสกุล ภาษาไทยเท่านั้น  และเข้ามารอใน zoom ได้ตั้งแต่เวลา 12.45 น.

ไม่รับเข้า zoom หลังจากเวลา 13.00 น.)

 

การสัมภาษณ์  เริ่มเวลา 13.30 น. ตามลำดับรายชื่อที่แจ้งยืนยัน

ให้เวลาผู้สมัครในการ แนะนำตัว + ประสบการณ์  + ความเชี่ยวชาญ   ไม่เกิน 3 นาที / คน

 

 

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งผู้ประสานงานโครงการ อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

               เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้ประสานงานโครงการ”

                                      วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี

                    ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดได้ที่

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร

หรือ E-mail : areewan.nu@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  –  25 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณ อารีย์วรรณ นวมนาคะ

061-2615245

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งผู้ประสานงานโครงการ อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                         เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้ประสานโครงการ”

                                            วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี

                             ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดได้ที่

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร

หรือ E-mail : areewan.nu@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม  –  31 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณ อารีย์วรรณ นวมนาคะ

061-2615245

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ด้านล่าง