ทุนวิจัยงบประมาณปี 2564
ทุนงบประมาณแผ่นดิน
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ ICT
ทุนวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน

  เอกสารประชาสัมพันธ์

   ทุน Flagship


Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)
Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)
Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download)
Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download)
แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 (Download)
ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine (Download)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ Flagship (บพข.) (Download)
บพข ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยFlagship ปี 2563 (Download)
genomic_flagship (Download)

   ทุนวิจัย PMU

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับท่าน ใน “การส่งข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564” จึงขอนำส่ง link เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

1. http://www.nxpo.or.th/th/
2. https://tiras.tsri.or.th/
3. https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259

แนวทางในการของบประมาณ ววน. ปี 2564
1. หน่วยงาน (ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย) สามารถขอทุน Basic Function Fund ผ่านทางเว็บไซด์ https://tiras.tsri.or.th/ และทุน Strategic Fund ผ่านทางเว็บไซด์ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259
2. มหาวิทยาลัย สามารถขอทุน Basic Research Fund และทุน Strategic Fund ผ่านทางเว็บไซด์ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259

ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562 มี PMU 5 หน่วย ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการผ่าน เว็บไซด์ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259

หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม “7 PMU : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย
1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย
5) PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7) PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)


  • นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (Download)
  • นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result)(Download)
  • แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT)(Download)
  • คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download)
  • กรอบวิจัย ววน. ของ บพท. (PMU A)(Download)
  • กรอบวิจัย ววน. ของ บพค. (PMU B)(Download)
  • กรอบวิจัย ววน. ของ บพข. (PMU C)(Download)
  • แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 2564(Download)

“พีเอ็มยู” (PMU มาจากคำว่า Program Management Unit) เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. โดยหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม “ 7 พีเอ็มยู : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

4.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย

5.บพท.

PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

6.บพค.

PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม

 

โครงการ Flagships ปี 63

ชื่อแผนงานสำคัญ การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)

ชื่อแผนงานสำคัญ โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ภายใต้โปรแกรม  สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ (P1)

7.บพข.

PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่มาของข้อมูล