สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprises หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น”

🏫🎓สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprises หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น”

🌟โดยมี รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ กล่าวเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🗓️ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566
🏫ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

📣🎉ในกิจกรรมอบรมครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ มุมมอง วิธีคิดในการทำวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น อีกทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสะท้อนมุมมองการทำวิจัยฯร่วมกันอีกด้วย 💭💡 👨‍🌾🌱

#SURIC
#บพท.
#LocalEnterprises
#ธุรกิจปันกัน