ประชุมอบรมภายใน

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม และ รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย
1. ดร.ประดน จาติกวนิช บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สัตว์และการจัดการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

2. ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558”

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล บรรยายในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณการใช้สัตว์และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส)”

4. ผศ.ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินงานของ คกส. มศก./ระเบียบและเกณฑ์การใช้สัตว์”

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิดีทัศน์ “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1

“Tips for writing a scholarly research article or review article: Science and applied science”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Tips for writing a scholarly research article or review article: Science and applied science” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้ที่ https://forms.gle/TTVPX5RzuEtJep9Z6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในงานวิจัย”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายเรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในงานวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/zShEZtkviRz3iZfz6

**เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น**

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 1

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์  นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”  ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดน จาติกวนิช  ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล     สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นวิทยากรในการบรรยาย วันจันทร์ที่  5 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ***รับจำนวนจำกัด 30 คน เฉพาะบุคลากร  ม.ศิลปากร*** (หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดงาน 3 วันในเวลาราชการ  เพื่อจะได้จัดที่นั่งให้ผู้สมัครสำรองลำดับต่อไป) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง   25 กรกฎาคม 2562 ที่ https://forms.gle/TiNS4p76L5JLcbHR6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-070-4679 หรือ 22763 หรรษา นิลาพันธ์

การประชุมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับการขอทุนระบบใหม่ เพื่อการทำงานเชิงรุก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับการขอทุนระบบใหม่ เพื่อการทำงานเชิงรุก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม อธ.1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อความเข้าใจร่วมกันเบื้องต้นแก่ผู้บริหารจากคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -11.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เพื่อให้ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าใจระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุนภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการตั้งโจทย์วิจัย และทราบแนวทางการขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 รวมทั้ง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จากคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และอาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”

ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
** ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”
โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 -16.30 น.
สมัครเข้าร่วม ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการอบรมได้ที่
https://docs.google.com/…/1SSLBZcoBnhgerl_43L3xW_hW2F5…/edit
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึง 28 พค.62
ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 Line ID :SURDISU ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำข้อเสนอโครงการมาปรึกษาวิทยากรกลุ่มย่อยได้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -11.00 น. สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดกำหนดการรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้าร่วมการประชุม https://forms.gle/kpFVKSanhQC2DaPQ7

ติดต่อสอบถาม 061-6284101 / 034-254066 โทร.ภายใน 22760 Line ID :SURDISU
ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา