ข่าวเด่น

ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ 🇹🇭 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในโจทย์ “ประกวด Creative Idea ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

มาแล้วจ้าาา 🏆 ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ 🇹🇭 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับผู้ที่ได้รับรางวัล 🚀 โจทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในโจทย์ “ประกวด Creative Idea ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม Sushi Esarn
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1🥇 ระดับประเทศ นายศุภวิชญ์ อินทนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
พร้อมรับทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
จาก กิจกรรม Smart Start Idea by GSB
ประจำเดือนตุลาคม 2563
“ ดัน streetfood ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก ” โจทย์เดือนที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
น้องๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างคลิปวีดิโอได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้คะ

https://business.facebook.com/GSBSMEsStartup/posts/2490476971245695/

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะโบราณคดี พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ใช้หอศิลปะพระพรหมพิจิตร ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และรางวัลบุคลากรดีเด่น

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่
• รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง ภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์
จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาค เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
• รางวัลผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
จากรางวัลผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง “กระตั้วแทงเสือ”
• รางวัลบุคลากรดีเด่น
นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 77 ปี ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 3004 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “วิจัยเปลี่ยนโลก”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย