ข่าวเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award research54

                ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในกิจกรรม Thailand Research Expo 2022 Award พร้อมรับโล่ขอบคุณหน่วยงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนักวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานวิจัยนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเชิงวัฒนธรรมชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด (Live) การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”

         สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด (Live) การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ผ่าน Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำเสนอโดย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ บูธนิทรรศการ Al8 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meetingเรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอําไพผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564เวลา 14.00-17.00 น.ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่https://forms.gle/dbhGNbgzFAUKuCxx9ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.comจัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

poster_ 27 (OK)

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบุคลากรของ สวนส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินโครงการ

การบรรยายในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สวนส.)มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมงาน สวนส. ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ” ให้กับบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คกส.มศก.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กพ 64

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คกส.มศก.) ครั้งที่ 1/2564 ทางระบบออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ปรึกษา คกส.มศก. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธาน คกส.มศก. และคณะกรรมการ คกส.มศก. เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้นำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้นำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบ รับหลักการ วาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 525 ราย ไม่เห็นด้วย 1 ราย งดออกเสียง 3 ราย โดยมีความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการต่อไปเหตุผลของ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …โดยที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และที่ผ่านมารัฐได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่โดยที่ผู้รับทุน หรือนักวิจัยไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ด้วยข้อจํากัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ จึงไม่มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งการต่อยอดการวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และเป็นแรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น สมควรกําหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได้ มีกลไกการบริหารจัดการและติดตาม การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกําหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและประโยชน์ส่วนรวม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรี ที่กรุณาขับเคลื่อนเรื่องนี้ และเสนอ ครม.ให้บรรจุร่าง พรบ. นี้ เป็นเรื่องด่วน เสนอต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาและขอบคุณ ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ทีมงาน สอวช. สกสว. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี ของกระทรวง อว. และทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี ของกระทรวง อว. และทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด จาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”
– การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
– เทคนิคการเขียนบทความ
– การส่งต้นฉบับ การแก้ไขบทความ และการโต้ตอบกับบรรณาธิการ
– จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ plagiarism

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)
โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Zoom
สมัครได้ที่
https://forms.gle/gBfUBMTJKCJSuJVeA

ปิดรับสมัคร 25 กพ.64
โดยลิ้งค์เข้าร่วมฟังบรรยาย จะส่งไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร ภายในวันที่ 26กพ.64
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: thaiwest.su@gmail.com

ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
.
NU-Research 2: การบรรยายการเขียนขอรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
.
หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ที่ได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มากกว่า 100 รางวัล
.
หัวข้อการบรรยาย

 • องค์กรใดบ้างที่ให้รางวัลต่าง ๆ แก่นักวิจัย
 • ประเภทของรางวัลที่เปิดรับสมัคร
 • เรียนรู้กติกาและข้อกำหนดในรางวัลที่สำคัญระดับประเทศ
 • สรุปประเด็นสำคัญ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
 • แนวทางในการเขียนแบบฟอร์ม “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
  .
  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
  .
  📍ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  http://www.research.nu.ac.th/th/signup/event_16_02_2021/index.php?fbclid=IwAR0qeIvPXEnKJXANNd2WGV_HL65cPlJV5cOTiP3_f3TCZ11B_rPMizqS5JI
  📌ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับเข้าโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 15 ก.พ. 64 ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้