ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และรางวัลบุคลากรดีเด่น

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่
• รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง ภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์
จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาค เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
• รางวัลผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
จากรางวัลผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง “กระตั้วแทงเสือ”
• รางวัลบุคลากรดีเด่น
นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 77 ปี ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 3004 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “วิจัยเปลี่ยนโลก”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย