ข่าวเด่น

ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
.
NU-Research 2: การบรรยายการเขียนขอรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
.
หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ที่ได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มากกว่า 100 รางวัล
.
หัวข้อการบรรยาย

 • องค์กรใดบ้างที่ให้รางวัลต่าง ๆ แก่นักวิจัย
 • ประเภทของรางวัลที่เปิดรับสมัคร
 • เรียนรู้กติกาและข้อกำหนดในรางวัลที่สำคัญระดับประเทศ
 • สรุปประเด็นสำคัญ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
 • แนวทางในการเขียนแบบฟอร์ม “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
  .
  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
  .
  📍ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  http://www.research.nu.ac.th/th/signup/event_16_02_2021/index.php?fbclid=IwAR0qeIvPXEnKJXANNd2WGV_HL65cPlJV5cOTiP3_f3TCZ11B_rPMizqS5JI
  📌ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับเข้าโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 15 ก.พ. 64 ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างของเชิญชมวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโครงการวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างของเชิญชมวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโครงการวิจัย
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการวิจัยเรื่อง “โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง” โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
https://youtu.be/KbrjTueK9G4
โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว” โดย รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=JIrCs5TIgC8
โครงการวิจัยเรื่อง “การลดของเสียทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=ua5786bnkt4
โครงการวิจัยเรื่อง “กรดอินโดลแอซีติกจากแบคทีเรีย: ประเมินผลการใช้ต่อการงอกและเจริญในระยะต้นอ่อนของข้าวในระดับแปลง และศึกษารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=3pvcbRdQSBk
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันเอกหญิง นงพิมล นิมิตรอานันท์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
https://youtu.be/qsas9azxnxw
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่เตรียมจากสภาวะอ่อนเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง”อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=Ftrg5N6Dk5s

ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ 🇹🇭 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในโจทย์ “ประกวด Creative Idea ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

มาแล้วจ้าาา 🏆 ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ 🇹🇭 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับผู้ที่ได้รับรางวัล 🚀 โจทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในโจทย์ “ประกวด Creative Idea ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม Sushi Esarn
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1🥇 ระดับประเทศ นายศุภวิชญ์ อินทนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
พร้อมรับทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
จาก กิจกรรม Smart Start Idea by GSB
ประจำเดือนตุลาคม 2563
“ ดัน streetfood ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก ” โจทย์เดือนที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
น้องๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างคลิปวีดิโอได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้คะ

https://business.facebook.com/GSBSMEsStartup/posts/2490476971245695/

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะโบราณคดี พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ใช้หอศิลปะพระพรหมพิจิตร ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และรางวัลบุคลากรดีเด่น

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่
• รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง ภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์
จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาค เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
• รางวัลผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
จากรางวัลผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง “กระตั้วแทงเสือ”
• รางวัลบุคลากรดีเด่น
นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 77 ปี ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 3004 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “วิจัยเปลี่ยนโลก”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย