ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย ” แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การรับใช้สังคม”

💕ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ

🔺เข้ารับฟังการบรรยาย ” แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การรับใช้สังคม”

📌โดย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. เข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meeting
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://forms.gle/7kkAu7oeAR8Bx6oC7
🎀ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. จัดส่งประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ ทางอีเมล์เท่านั้น
  2. ผู้รับประกาศนียบัตรจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเต็มเวลาและตอบแบบประเมินโครงการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อและส่งลิ้งค์เข้าร่วมฟังบรรยายทางอีเมล์ที่ท่านสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com /061-6284101 (เวลาราชการ)

6 ธ.ค. 66 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง แนวทางการรับทุน Fundamental Fund ประจำปี 2567

สำนักงานบริหารการวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “แนวทางการรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดย รศ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับ และบรรยาย หัวข้อ การบริหารการรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าว รับทราบกระบวนการหลังได้รับทุน และแนวปฏิบัติระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ และตรงตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานบริหารการวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย โดย รศ. ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายโดย รศ. ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยฯ (documents) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

📢ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)
📍🗓️จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต
📌สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://rsucon.rsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

📣มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
ในหัวข้อ “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”
🏫โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
📌สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้ที่ : https://conference.eau.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย วันที่ 27 พ.ย. 66

ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม GSB ชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : นักวิจัยที่ประสงค์จะขอทุน Fundamental Fund ในปีถัดไป ขอให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >> https://forms.gle/WNuugrgomkZYam4e7

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS (25 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่าวเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอทุนวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

 

โดยการอบรม ได้รับเกียรติจาก คุณศยามน ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หรือ ระบบ NRIIS ในการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. ตลอดจนวิธีการรายงานผลการวิจัยในระบบดังกล่าว

ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรมจากหลายสาขาวิชา