ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย” วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ธัชชา
ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และประชุมความร่วมมือการพัฒนาอุดมศึกษา และการดำเนินการธัชชา

ในโอกาสนี้ได้ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย
และร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาอุดมศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

SU Startup Boot Camp Online 2021 # 1

🏢🏢🏢สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏢🏢🏢

👩🏻🧑🏼👦🏻ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต

เข้าร่วมโครงการ “SU Startup Boot Camp Online 2021 # 1”
🎈ในวันที่ 18-20 เมษายน 2564 อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
รับสมัครจำนวน 40 ท่าน เท่านั้น🧲

โดยวิทยากรมากประสบการณ์
คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO & Co-Founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd. 💰🌱
และคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Business Director & Co-Founder AIRPORTELs ✈️💵

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 🥳🥳🥳
https://qrgo.page.link/hqG2t

ติดต่อสอบถาม
Facebook : Entrepreneurs Silpakorn 🚧
หรือ โทร : 092-4310868 ☎️

🎞 Creativity in Reality for life and Sustainability 🎞

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 14 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/ranc/web/#/

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในวารสารตามมาตรฐานสากล (international Journal) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อแนะนำสำหรับการเขียนบทความได้ที่ http://stej.msu.ac.th/ หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150, โทรศัพท์ 043-754416, Line ID : mewm21 E-mail : stej@msu.ac.th

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

สมัครได้ที่ https://forms.gle/W8Q9sNiUEtExGbAz7
****ปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. ***
จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email research.inst54@gmail.com
เบอร์ภายใน 216005 ตปนีย์ วริยวัลย์ พิชญา
หมายเหตุ
**เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
***สามารถรับชมการบรรยาย “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย ได้ที่
Link VDO http://1ab.in/2zQ
Link เอกสารประกอบคำบรรยาย http://1ab.in/2zR

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) (The 52nd National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.52ngrc.buu.ac.th

ติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 038-102-700 ต่อ 701, 705, 707

Facebook : Graduate School Burapha University

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Regional Network on Poverty Eradication  (RENPER) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the cycle of urban Poverty: Challenge and strategy” ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th/

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era) ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ภายใต้หัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era)” โดยการจัดงานครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)