ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
.
NU-Research 2: การบรรยายการเขียนขอรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
.
หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ที่ได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มากกว่า 100 รางวัล
.
หัวข้อการบรรยาย

 • องค์กรใดบ้างที่ให้รางวัลต่าง ๆ แก่นักวิจัย
 • ประเภทของรางวัลที่เปิดรับสมัคร
 • เรียนรู้กติกาและข้อกำหนดในรางวัลที่สำคัญระดับประเทศ
 • สรุปประเด็นสำคัญ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
 • แนวทางในการเขียนแบบฟอร์ม “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
  .
  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
  .
  📍ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  http://www.research.nu.ac.th/th/signup/event_16_02_2021/index.php?fbclid=IwAR0qeIvPXEnKJXANNd2WGV_HL65cPlJV5cOTiP3_f3TCZ11B_rPMizqS5JI
  📌ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับเข้าโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 15 ก.พ. 64 ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
พร้อมฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง“การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” โดย. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมเสวนาพิเศษ เรื่อง “บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ” โดย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ของประเทศ
รายละเอียดังลิ้งค์
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/1814-psu-research-expo-2021

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 แผนงาน

*แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่าง 18 ม.ค. – 5 มี.ค.2564 เวลา 23.59 เท่านั้น
*แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7361
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่าง 18 ม.ค. – 5 มี.ค.2564 เวลา 23.59 เท่านั้น

คลิปวีดีโอโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร รับชมคลิป

โครงการบรรยายออนไลน์ เรื่อง

“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 8.30-16.00 น.

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูคลิปวีดีโอ (คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ  กรุณาล็อคอินด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยก่อนเข้าชมคลิป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ๊กที่นี่

จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน การบรรยายตั้งแต่ เวลา 8.30-16.00 น.

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” 18 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น.
บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.)

http://www.suric.su.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย18มค.64.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development” “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 รูปแบบการประชุมวิชาการแบบ Virtual Online Conference เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์การประชุม https://conference.eau.ac.th  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในการนำเสนอผลงานวิจัย ได้ทางว็บไซต์ https://www.eau.ac.th หรืออีเมล research@eau.ac.th หากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ สำนักวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (The 5th RMUTR National Conference and The 2nd RMUTR International Conference) “นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Innovative Technology and Creative Work toward Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2021/th  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6 th  National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์) โดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร. 09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร. 08-3066-5373