ประชุมอบรมภายใน

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรรับชมวีดีโอการบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โครงการบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย” ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

คลิปการบรรยาย ** เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น**
https://drive.google.com/drive/folders/1jD78RpgNyoIvI0hMHnTOD7WO9fDk6XW8?usp=sharing
เอกสารประกอบการบรรยาย
https://drive.google.com/file/d/1bt7fq6uIahkK-xux5fe6gw30U6eCPtUH/view?usp=sharin

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย” วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

สมัครได้ที่ https://forms.gle/W8Q9sNiUEtExGbAz7
****ปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. ***
จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email research.inst54@gmail.com
เบอร์ภายใน 216005 ตปนีย์ วริยวัลย์ พิชญา
หมายเหตุ
**เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
***สามารถรับชมการบรรยาย “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย ได้ที่
Link VDO http://1ab.in/2zQ
Link เอกสารประกอบคำบรรยาย http://1ab.in/2zR

คลิปวีดีโอโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร รับชมคลิป

โครงการบรรยายออนไลน์ เรื่อง

“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 8.30-16.00 น.

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูคลิปวีดีโอ (คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ  กรุณาล็อคอินด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยก่อนเข้าชมคลิป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ๊กที่นี่

จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน การบรรยายตั้งแต่ เวลา 8.30-16.00 น.

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” 18 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น.
บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.)

http://www.suric.su.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย18มค.64.pdf

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

 • “แนวทางการเขียนโครงการวิจัย”
 • “เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด (KPI) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการวิจัย”
 • “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในโครงการวิจัย” (ROI-SROI)
  วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
  ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
  *เริ่มบรรยาย 9.00 น.
  ****ปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ****
  ดาวน์โหลดโครงการและ สมัคร ได้ที่
  https://forms.gle/oaJevAZiKKEXP2JT8
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตปนีย์/ วริยวัลย์/พิชญา โทร 061-6284101 / 098-5467893 (ในเวลาราชการ) เบอร์ภายใน 216005 หรือ email research.inst54@gmail.com

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-12.00 น. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการยื่นคำของบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
หมายเหตุ :ข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ :
*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเพิ่มเติมได้หน้างาน
**นักวิจัยสามารถนำโน๊ตบุคมาทดสอบลงโปรแกรมได้
***เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

การถ่ายทอดสด-NRIIS-18-พย.63-การตอบกลับ

วีดีโอการบรรยาย”โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 : แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี 2565″

วีดีโอการบรรยาย
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 : แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี 2565” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
https://drive.google.com/drive/folders/1N6RElisn2U257lTT34cI4koe6C3AgZN9?usp=sharing
เอกสารประกอบคำบรรยายดาวน์โหลดที่
https://drive.google.com/drive/folders/1nwSqas1CE45INpbYbyGpoLO8p7Rtuuze?usp=sharing