ประชุมอบรมภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 9 เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยเขตวัชรพล

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ คลิกที่นี่

พร้อมส่งเอกสารการชำระเงินได้ที่ research.re@western.ac.th ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในช่วงกลางปี 2564

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในช่วงกลางปี 2564 ดังนี้

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 21-23 เมษายน 2564 (3 วัน)

2.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 29-30 เมษายน 2564 (2 วัน)

3.เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 (3 วัน)

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 (2 วัน)

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ปรพกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามลำดับ

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม E-maul : arm_nb080@hotmail.com และ Facebook : www.facebook.com/arm.red.94  

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย…ที่ใช้ได้จริง” รุ่นที่ 2 โดยมี 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรการกำหนดโจทย์การวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย,   หลักสูตรการแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R, หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพียงพอ สำหรับการทำวิจัยให้ได้จริงอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเอง

สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม E-mail : arm_nb080@hotmail.com และ Facebook : www.facebook.com/arm.red.94  

ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
พร้อมฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง“การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” โดย. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมเสวนาพิเศษ เรื่อง “บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ” โดย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ของประเทศ
รายละเอียดังลิ้งค์
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/1814-psu-research-expo-2021

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ รับรุ่นละ 20 คน โดยแต่ละหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มสมรรถนะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.polsci.tu.ac.th  หัวข้อ ”ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ โทร. 09-2999-6550

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นชุดโครงการเรื่อง การพัฒนา Korat Health and Wellness Innovation City

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาโครงการ
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-15.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ shorturl.at/wGMQY ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

การประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือบทบาทและการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น C รวมทั้งหารือการทำงาน อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อส่งเสริมคุณค่าผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่
https://forms.gle/CTHh5muWKTV5gMVP9

ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 คุณปริญญา (ภายใน 216006) คุณตปนีย์/คุณวริยวัลย์/คุณพิชญา (ภายใน 216005) หมายเหตุ ทางสวนส.จะส่ง link สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ให้กับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน และ Line Group: SU.ResearchNews/ThaiwestResearchNews

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง ผ่านโปรแกรม zoom สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeokwP4l_B1G-v_472g88vDd2sFBwGadTxQs-DcR9RBP-uoSQ/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: 080-597-2894