ประชุมวิชาการ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021)

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021) ในหัวข้อ “Innovating STEM Education in the Digital Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอความก้าวหน้าทางสะเต็มศึกษาตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาต่างๆ

                ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://istem-ed.com/istem-ed2021/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ โทรศัพท์ 089-872-2974

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference13 ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาการส่งบทความ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้สนใจการส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทศไทย ( มทส. ) ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd  Symposium on TQM Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จพร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือรายละเอียดได้ที่ www.ftqm.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71100

ขอเชิญชวนส่งบทความร่วมและเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http:/web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 “Global, Local Actions : Looking Back and Moving Forward 2021” ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 17 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 14 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/ranc/web/#/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) (The 52nd National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.52ngrc.buu.ac.th

ติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 038-102-700 ต่อ 701, 705, 707

Facebook : Graduate School Burapha University

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Regional Network on Poverty Eradication  (RENPER) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the cycle of urban Poverty: Challenge and strategy” ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th/

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era) ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ภายใต้หัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era)” โดยการจัดงานครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 เรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยังยืน”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยังยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-17.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live (รับสิงค์ช่องทางเข้า ร่วมงานเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ)

โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th  “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลข 02-727-3300, 0-2727-3312