ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศต่อ “ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาฯ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากร  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXgDzBhGCca6EMLCc7cmE8ekN9gvuZ50i8Ob5e2gprhhu4ig/viewform หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4085 ต่อ 2103

นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ธัชชา
ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และประชุมความร่วมมือการพัฒนาอุดมศึกษา และการดำเนินการธัชชา

ในโอกาสนี้ได้ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย
และร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาอุดมศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในวารสารตามมาตรฐานสากล (international Journal) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อแนะนำสำหรับการเขียนบทความได้ที่ http://stej.msu.ac.th/ หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150, โทรศัพท์ 043-754416, Line ID : mewm21 E-mail : stej@msu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนในส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155, 02-160-1249 และ e-mail: jait@ssru.ac.th

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านทาง www.nrct.go.th  หรือ https://forms.gle/vxZL2ZeqdtBNCzm7A

2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ผ่านทาง www.nrct.go.th  หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 516 หรือ 530 ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือทาง E-mail : rinudom@nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองประเทศไทย

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองประเทศไทย” โดยข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมกับโอกาสการพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคตร่วมกับ สอวช. และมีสิทธิร่วมชิงเงินสนับสนุนความคิดเพิ่มเติม กว่า 1,000,000 บาท

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP_PR (เอกสารแนบ)และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nxpo.or.th/th/6388/ 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
รับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และรับฟังผ่านระบบ microsoft team
http://www.thaiwest.su.ac.th/2020/12/pattanavichai
หมายเหตุ :
*ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.
** สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หน้างาน
*** สามารถรับฟังผ่านระบบ microsoft team (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) เพิ่มเติมได้ที่
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0ZGFlYTAtMDE1Yy00NGNhLWJlOWItNTcwNzRkZWQ1NzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%221a0b1678-a622-4c25-ad31-b340bc339669%22%7d

ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility Training 2020)

🔥🔥🔥🔥ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️
🟩 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility Training 2020)
🔸 เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
🔸 เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
🔸 พัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านจะได้ทราบถึง
✅ แนวทางการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในปัจจุบัน และอนาคต
✅ การชี้แจงการดำเนินงาน Talent Mobility และ Pre Talent Mobility 2564
✅ Best Practice sharing
✅ Economic Impact assessment of Research
✅ IP 101 FOR ACADAMIC RESEARCH : ความสำคัญที่ถูกลืม
✅ SHIFTING MINDSET

📬 สมัครออนไลน์ได้ที่ QR Code
หรือคลิกลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0neiQkF1teo-hfMHjf3E8O3R5z4KGYvkhnMxvEV2gqQ7Jmg/viewform
สมัครได้แล้ว วันนี้ – 17 ธันวาคม 2564
▶️ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
▶️ Facebook Page: NU SciPark
👉🏻 คุณจริยา (กาย)
☎️ โทร. 055-968719