admin_suric

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกที่เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in Changing World : The New Challenges) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-8238, 02-590-8177

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (Research and Innovations to Strengthen the New Economy)” ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สามารถส่งบทความได้ที่ http://jclmd.psru.ac.th/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”

ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
** ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”
โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 -16.30 น.
สมัครเข้าร่วม ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการอบรมได้ที่
https://docs.google.com/…/1SSLBZcoBnhgerl_43L3xW_hW2F5…/edit
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึง 28 พค.62
ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 Line ID :SURDISU ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำข้อเสนอโครงการมาปรึกษาวิทยากรกลุ่มย่อยได้

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่าย ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่
http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์

ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
** ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”
โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 -16.30 น.

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

เยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. รศ.ดร.นันทนิตย์. วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และผศ.ดร.ศุภกิจ. สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับและพาชม พร้อมพูดคุยแนวทางการดำเนินงานของศูนย์และร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกัน ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ Food innopolis อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย