admin_suric

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุม และวันนี้มีการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดทำ Holding Company และกลไกการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย” โดย ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 9 สค. 64 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

โครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและ ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 10 สิงหาคม 2564 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ใช้สัตว์มหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เวลา 13.00 – 15.00 น.   

เวลา  12.45 – 13.00 น  กล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

เวลา  13.00 – 15.00 น.   บรรยาย  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยในการใช้สัตว์กัดแทะ

                                                                              ตามพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

                                                                              โดย  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร

                                                                       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

                                                                                วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

                                                                                        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  

สมัครคลิกที่นี่ :  https://forms.gle/mifBZT6Xyx21Rh9o7

 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ nhunsa@hotmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โครงการอบรมเรื่อง“การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 9 สค. 64 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ใช้สัตว์มหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการอบรมเรื่องการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564   ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom

เวลา  10.00 – 12.00 น. เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยตามจรรยาบรรณและการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสัตว์ทางเศรษฐกิจ

                                                             โดย  นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร    

                                                             หัวหน้าศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) กรมปศุสัตว์

เวลา  13.00 – 15.00 น.   เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

                                                              เกี่ยวกับประกาศกระทรวง/ร่างกฎกระทรวง/ร่างคุณสมบัติของคณะกรรมกาประจำสถานที่ดำเนินการ และ

                                                              การเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา

                                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ

                                                              ประธาน คกส.มศก. และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์

                                                                     เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  

สมัครคลิกที่นี่ :  https://forms.gle/JTFAknoTkAWutDek6

 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ nhunsa@hotmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

เชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (TCI กลุ่มที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเพื่อเผยแพร่บทความทางวิซาการ บทความวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2564-พ.ศ.2567

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ได้ตามเว็บไซต์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index หรือส่งมาที่ E-mail: suchada_sni@vu.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2564

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์  0-5596-8641              ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิซาการราชมงคลสุรินทร์ ระตับชาติครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”   “Research and Innovation for Economic Development in the New Normal” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 (Conference Proceeding)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2021 โทรศัพท์ 0-4451-3236 ต่อ 1300

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอ KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จึงได้จัด “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอกิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยซน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 519

ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัยครั้งที่ 15

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัยครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขยายเวลาเปิดรับผลงานเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ หรือโทรศัพท์ 0-4535-3035