admin_suric

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021)

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021) ในหัวข้อ “Innovating STEM Education in the Digital Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอความก้าวหน้าทางสะเต็มศึกษาตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาต่างๆ

                ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://istem-ed.com/istem-ed2021/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ โทรศัพท์ 089-872-2974

เปิดรับสมัคร “นักศึกษา/ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ”ผู้ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ

🏦🏦🏦ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏦🏦🏦🧑🏻‍🎨👩🏻‍⚖️🧑🏻‍💻🧑🏼‍🎓เปิดรับสมัคร “นักศึกษา/ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ”ผู้ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ🧑🏼‍🏭🧑🏻‍🌾🕵🏻‍♂️👩🏻‍🔧👩🏻‍🏫กลุ่มธุรกิจที่รับสมัคร👨🏻‍🔬ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 🧫💊🦠🩹🩺🧞‍♀ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล🔋🧬👩🏻‍🌾ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูป ทางการเกษตร 🥬🥦🥒💍ธุรกิจหัตถกรรมและเครื่องประดับธุรกิจบริการ🌇🎇🔥🔥🔥เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม พ.ศ.2564🔥🔥🔥🌈🌈🌈สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่🌈🌈🌈 : https://qrgo.page.link/cwNME หมายเหตุ 💨1.ผู้สมัครเป็นนิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และผู้ประกอบการภายนอก📚📚2.ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด เช่น การเข้าร่วมประชุมอบรม การจัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน🎡🎡3.ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การกลั่นกรอง ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นอันที่สิ้นสุด🎇4.งบประมาณสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 งวด 💵💵5.ส่งแบบฟอร์มใบรับสมัครได้ที่E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเองได้ที่ 🏦🏦🏦ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร🏦🏦🏦📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร☎️โทร.092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)📬E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com💙Facebook : Entrepreneurs Silpakorn

Startup Thailand League 2021แข่งขันแผนธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย สู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

🌟 ปั้นฝันและไอเดีย สู่โลกธุรกิจ Startup ! 🌟🏢 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร🧏‍♂️🧏‍♀️ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น ตรี โท เอก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021แข่งขันแผนธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย สู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์💸 คัดเลือกโดย Pitching เมื่อผ่านการพิจารณา รับเงินทันที 25,000 บาทพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Demo day พบปะนักลงทุนและผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจ 🕵️‍♂️➡️ โดยการแข่งขัน Startup Thailand League ปีนี้ มีให้เลือกลงถึง 10 SECTORS ดังนี้-GOV TECH/ED TECH 👜📜-AG TECH/FOOD TECH 🥦🥩-HEALTH TECH 🏥♂️♀️-INDUSTRY TECH 🏗🧱-BUSINESS SERVIVE 📈🔐-FIN TECH 💵💳-LIFE STYLE 🎶🌌-TRAVEL TECH ✈🏞-PROPERTY TECH 🏘🌆-MAR TECH 🏦💲💡เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม 💡1. นักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทีม 3-5 คน ต่างคณะ ต่างสาขา และต่างมหาวิทยาลัยได้2. ต้องเข้าอบรมเสริมทักษะความเป็นผุ้ประกอบการด้วย SET e-Learning : ห้องเรียนผู้ประกอบการโดยเลือกเรียนอย่างน้อย 5 หลักสูตรhttps://www.set.or.th/…/partn…/startupthailand/home.html3. ต้องผ่านการอบรมแผนธุรกิจการตลาด Business Model Canvas หรือ Lean Canvas ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น4. สร้างแผนธุรกิจ Startup จากไอเดียบนพื้นฐานของ Business Model Canvas หรือ Lean Canvas5. นำเสนอ (Pitching) แผนธุรกิจ 7 นาที กับคณะกรรมการ📌 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2564 📌📍 ลงทะเบียนได้ที่ : https://qrgo.page.link/8EvQz📍🤝 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม🏤 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร☎️ 092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)🌏 Facebook : Entrepreneurs Silpakorn💎 Creativity in Reality for life and Sustainability 💎

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference13 ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาการส่งบทความ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศต่อ “ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาฯ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากร  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXgDzBhGCca6EMLCc7cmE8ekN9gvuZ50i8Ob5e2gprhhu4ig/viewform หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4085 ต่อ 2103

ขอเชิญชวนผู้สนใจการส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทศไทย ( มทส. ) ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd  Symposium on TQM Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จพร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือรายละเอียดได้ที่ www.ftqm.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71100

ขอเชิญชวนส่งบทความร่วมและเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http:/web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 “Global, Local Actions : Looking Back and Moving Forward 2021” ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 17 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8439

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน

*โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
*โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในระดับประเทศ ในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
*โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป* โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการ

ระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น (ให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับของ TRL ในข้อเสนอโครงการด้วย)

กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมีภาคเอกชนร่วม สนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อย กว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ”)

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการ ตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่26 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
ติดต่อ บพข. โทร 02-109-5432 ต่อ 871-875 Email: pmuc@nxpo.or.th
(หมายเหตุ : หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.)