วิธีทำ Face shield อย่างง่าย

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ผ่านการใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช

รางจืด : เซ็นเซอร์มหัศจรรย์

ศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

โครงการ “การเตรียมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“เพชรบุรี ย่านสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0” ภายในงาน Creative Thailand 2016

“ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม”

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง และคณะ   คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนวิจัยจากโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3