ผู้บริหาร และบุคลากร (สวนส.)

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์ : 098-5479738

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
โทรศัพท์ : 098-5479738

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
โทรศัพท์ : 081-4032444

เบอร์ภายใน

216001-8

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

098-5479738/061-6284101/ 098-5467893/ 065-0704679/ 092-4310868

ตปนีย์ พรหมภัทร

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
E – mail : surdi2535@gmail.com
ควบคุมกำกับดูแลงานตามภารกิจของ สวนส.
วัชรี น้อยพิทักษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
E - mail : watcharee67@gmail.com
: ประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
: ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th)
: กำกับดูแลงานวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน (การตรวจทานภาษาอังกฤษ)

ปนัดดา กุลพานิช

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : innovation.su58@gmail.com / cih.surdi60@gmail.com
ควบคุมกำกับดูแลงาน ภารกิจนวัตกรรม : TLO, UBI, Startup

อารีย์วรรณ นวมนาคะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : areewan.nu@gmail.com
: งานบุคคล
: งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
: งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชฯ/MIS บุคลากร
: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
: งานประกันคุณภาพการศึกษา (สวนส.)

น้ำผึ้ง เมืองสมบัติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : bee.bee_2523@hotmail.com
: งานการเงิน
: งานบัญชี

กรรณิกา ตะกรุดโทน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : innovation.su58@gmail.com
: ประสานงานและบริหารงานโครงการ
: งานเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (นิทรรศการ)

ปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E – mail :piyapat@gmail.com
: งานธุรการ
: งานประสานการจัดเลี้ยงประชุม อบรม สัมมนา

ปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : talentmobility.su@gmail.com
: ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อำไพ อุดมสุด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
E – mail : udomsut_a@gmail.com
: งานธุรการ
: ประสานงานในการใช้ห้องประชุม/ยานพาหนะ

หรรษา นิลาพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : nhunsa@hotmail.com
: ประสานงานมาตรฐานการวิจัย (การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
: รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน (ค่า Page Charge)


วริยวัลย์ สามเพชรเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : thaiwest.su@gmail.com
: ประสานงานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
: มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและชีวภาพ
: ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

พิชญา แก้วพลอยเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : pichaya_h@hotmail.com
: ประสานงานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
: ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์


ชณาพร หมอประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : nonganny3030@gmail.com
: งานพัสดุ

บอส
ภัทรวัฒน์ อ่ำพิพัฒน์

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
E – mail : aumpipat_p@silpakorn.edu
: ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th)
: งานประชาสัมพันธ์
: ดูแลเว็บไซด์ และ Social Media
: ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กร
: แผนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

ปริญญา นาควัชระ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : journals.surdi@gmail.com
: ประสานงานวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUJ)

ศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : ningg.rocky@gmail.com
: งานทรัพย์สินทางปัญญา

วารี จิตต์รัตนสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : boom_466@hotmail.com
: startup

ละไม พัฒนสุวรรณา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
: ทำความสะอาดหน่วยงาน
: งานธุรการ
: งานจัดเลี้ยง/ประชุม/อบรม/สัมมนา

หทัยชนก แผนสท้าน


: จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (SEHS)

สุพิชญา ขุนชำนิ


: ประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช

ศศิวิมล ไกรทอง


: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
: ประสานงานโครงการวิจัยในฐานะ Project Manager
: ร่างข้อถือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

สิริวัฒน์ สุขศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : siriwat_aum@hotmail.com
: ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)

มติมนต์ รื่นรวย

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : ruenruay.ma@gmail.com
: ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/ สื่อมัลติมีเดีย

อุมาพร รชตศรัณยกุล


: จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (HASSS)


นฤมล นันทิวาวัฒน์


: ประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มิรันตี ใจแสน


: ประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market@SU