สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)

นโยบายและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อยอดความรู้ทางด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

ต่อยอดความรู้ทางด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ #วัยทำงาน หรือจะ #สะสมหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อ ด้วยรายวิชาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่งและยั่งยืน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงาน โดยให้ถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Floating Solar
รับฟังข้อเสนอโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
Green University

การประชุมหารือโครงการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน คณะวิชา ร่วมการประชุม