เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)

นโยบายและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

Youth Leaders for Localizing SDGs

กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่