อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development)

นโยบายและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สมรรถนะสูง

ร่วมปล่อยปูม้ากับโครงการวิจัยส่งเสริมธนาคารปูม้าและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเขาตะเกียบ หัวหิน