ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

(Reduce inequality within and among countries)

นโยบายและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการแต่งการของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการแต่งการของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด​