ทรัพย์สินทางปัญญา

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

“การเตรียมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”