StartUp
Silpakorn

ธุรกิจนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่แและมีการเจริญเติบโตสูง

                  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของ Startup และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวและการสนับสนุน Startup ในมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่

  • การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
  • การจัดเตรียม co-working space สำหรับ startup ภายในมหาวิทยาลัย
  • กิจกรรม Startup Thailand League  เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และนักวิจัยในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งคัดกรองแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ของประเทศ

– Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office –