รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 )

1. ภารกิจบริหารเเละส่งเสริมการวิจัย

 • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  1. โครงการ Big Cleaning Day ดาวน์โหลด 
 • การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ ( Page Charge ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
 • มาตรฐานการวิจัย
  1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ดาวน์โหลด
  2. การกำกับดูเเลการเลี้ยงเเละใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด 

2. ภารกิจสารสนเทศการวิจัย

3. ภารกิจบริหารทุนวิจัย

4. ภารกิจนวัตกรรม

 • โครางการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Startup) ดาวน์โหลด
 • โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (UBI) ดาวน์โหลด

5. โครงการพิเศษต่างๆ

 • โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช”
  1. โครงการ “Moon Festival ไหว้พระจันทร์ วันดูโคม ชมศิลปะ” ดาวน์โหลด
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @SU”
  1. โครงการ”เกษตรรักคุณ @Silpakorn Green Market ครั้งที่ 2 “ ดาวน์โหลด
 • โครงการ การอนุรักษณ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและความอยู่ที่ยั่งยืน
  1. การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ โครงการราชบุรีเมืองน่าอยู่บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ดาวน์โหลด 
  2. การพัฒนาข้อเสนอโครงการในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และการพัฒนาข้อเสนอโครงการในพื้นที่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวน์โหลด