ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร

‘ราชบุรี’ เมืองสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน : บทบาทของ อว. ส่วนหน้า และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ       (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) จังหวัดราชบุรี

หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี(e-book) จากโครงการการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 1

ถ่ายทอดเรื่องเล่าเกร็ดเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบุรี จากโครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระยะที่ 2

Electronic Book (e-book) จากโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3