ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา 

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดที่นี่

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “วิจัยและพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำให้เกิดเครือข่ายในสหสาขาวิชาต่างๆ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dept.npru.ac.th/conference15

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ดาวน์โหลดที่นี่

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดที่นี่

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดที่นี่

ส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning

🌟ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากหน่วยงานของท่าน🌟 ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

🏢ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเเนินการจัดทำวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ในด้านศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาให้วารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ

📲ผู้ที่สนใจสามารถส่งต้นฉบับมาทาง E-mail: editor_jil@mahidol.ac.th
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/jil/
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729

สำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24

🌟สำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม🌟

🏢 เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นและขยายกิจกรรมของ Japan ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ 4 หัวข้อหลักได้แก่
1) Partnership, Networking and Integrated Approach
2) Energy and Environment Joint Laboratory
3) Bioresources and Biodiversity Joint Laboratory
4) Disaster Prevention and Risk Reduction Joint Laboratory
โดยโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมานสูงสุดไม่เกิน 500,000 เยน
👉ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://mhesi.e-office.cloud/d/c7cce6c2
หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2566

เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท!!

สถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
🖌️ เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท!!
ในหัวข้อ “80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อปวงชน” (80th Silpakorn University : Creative Art and Science for Alls)
 
🧑‍💼 คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
👩‍🎨 หลักเกณฑ์ในการประกวด
– สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ ในรูปแบบสี ขนาด A4 ส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG (Resolution อย่างต่ำ 300 dpi)
– ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย
– ตราสัญลักษณ์ (Logo)ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวเลข 80 ปี (สามารถใช้เป็นตัวเลขไทยหรือเลขอาราบิคก็ได้) และข้อความที่สื่อถึงแนวคิด “80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อปวงชน” (80th Silpakorn University : Creative Art and Science for Alls)
– ส่งผลงานพร้อมคำอธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจ ความหมายของแบบ รูปทรง และสี
 
✨ รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข่าประกวดได้ที่ https://forms.office.com/r/bu2vBqG9RR
สแกนคิวอาร์โคด ตามที่แนบมา หรือ ส่งผ่าน E-Mail : su-pr@su.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า ” 80 ปี SU Anniversary logocontest “
 
📍 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 
📌 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
📱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-1054686 ต่อ 100273, 100274 หรือ 02-8497564 (งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สวก. ต้อนรับปีใหม่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเกษตรกรไทย คลังข้อมูลงานวิจัยใช้ได้จริง

สวก. ต้อนรับปีใหม่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเกษตรกรไทย คลังข้อมูลงานวิจัยใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสู่เกษตรกรที่ยั่งยื่น กระจายทั่วทุกภูมิภาคประจำปี 2566 สนใจรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3616
สมัครรับทุน http://pdms.arda.or.th
ทุนการศึกษา http://epms2020.arda.or.th

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดได้ที่นี่