ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

👉ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

👉ด้วยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฎหมาย และสังคมวิทยา โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ม.ค. – มิ.ย. และ ก.ค. – ธ.ค. ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ACI

👉ผู้สนใจ สามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ 👉   ได้ที่นี่

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อีเมล areerat.su@bu.ac.th โทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2818

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) บรรยายพิเศษกล่าวถึงความสำคัญและทิศทางในการอนุรักษ์สู่โครงการวิจัยฯ พร้อมทั้งเขียนภาพสดด้วยสีฝุ่นธรรมชาติ

ในวันที่ 10 กันยายน 2565
ณ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 

โครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” เป็นโครงการบูรณาการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทีมผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ จากคณะจิตรกรรมฯ
รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ จากคณะจิตรกรรมฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ จากคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล จากคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จาก “สีฝุ่นธรรมชาติ” นำเสนอประวัติศาสตร์ กระบวนการสกัดสีฝุ่น กาวเมล็ดมะขาม และรองพื้นแบบไทยแนวประเพณี … นำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของครูช่างโบราณ … ต่อ

ยอดสู่ “วิธี” ทำงานศิลปะด้วยสีฝุ่นในยุคปัจจุบัน

 

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป

 

ประกาศสำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา

ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

 

 

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งผู้ประสานงานโครงการ อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                         เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้ประสานโครงการ”

                                            วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี

                             ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดได้ที่

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร

หรือ E-mail : areewan.nu@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม  –  31 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณ อารีย์วรรณ นวมนาคะ

061-2615245

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ด้านล่าง

 

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 คน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของ Enago ผ่านระบบมหาวิทยาลัยศิลปากร”วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

4-รายชื่อลงทะเบียนฟังบรรยาย-Enago-14-กย64-Web

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

โครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและ ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 10 สิงหาคม 2564 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ใช้สัตว์มหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เวลา 13.00 – 15.00 น.   

เวลา  12.45 – 13.00 น  กล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

เวลา  13.00 – 15.00 น.   บรรยาย  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยในการใช้สัตว์กัดแทะ

                                                                              ตามพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

                                                                              โดย  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร

                                                                       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

                                                                                วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

                                                                                        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  

สมัครคลิกที่นี่ :  https://forms.gle/mifBZT6Xyx21Rh9o7

 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ nhunsa@hotmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร