ประชุมอบรมภายใน

คลิปวีดีโอโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร รับชมคลิป

โครงการบรรยายออนไลน์ เรื่อง

“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 8.30-16.00 น.

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูคลิปวีดีโอ (คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ  กรุณาล็อคอินด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยก่อนเข้าชมคลิป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ๊กที่นี่

จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน การบรรยายตั้งแต่ เวลา 8.30-16.00 น.

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” 18 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น.
บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.)

http://www.suric.su.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย18มค.64.pdf

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

 • “แนวทางการเขียนโครงการวิจัย”
 • “เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด (KPI) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการวิจัย”
 • “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในโครงการวิจัย” (ROI-SROI)
  วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
  ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
  *เริ่มบรรยาย 9.00 น.
  ****ปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ****
  ดาวน์โหลดโครงการและ สมัคร ได้ที่
  https://forms.gle/oaJevAZiKKEXP2JT8
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตปนีย์/ วริยวัลย์/พิชญา โทร 061-6284101 / 098-5467893 (ในเวลาราชการ) เบอร์ภายใน 216005 หรือ email research.inst54@gmail.com

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-12.00 น. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการยื่นคำของบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
หมายเหตุ :ข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ :
*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเพิ่มเติมได้หน้างาน
**นักวิจัยสามารถนำโน๊ตบุคมาทดสอบลงโปรแกรมได้
***เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

การถ่ายทอดสด-NRIIS-18-พย.63-การตอบกลับ

วีดีโอการบรรยาย”โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 : แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี 2565″

วีดีโอการบรรยาย
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 : แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี 2565” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
https://drive.google.com/drive/folders/1N6RElisn2U257lTT34cI4koe6C3AgZN9?usp=sharing
เอกสารประกอบคำบรรยายดาวน์โหลดที่
https://drive.google.com/drive/folders/1nwSqas1CE45INpbYbyGpoLO8p7Rtuuze?usp=sharing

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ในวันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 216005 คุณตปนีย์/คุณวริยวัลย์/คุณพิชญา
หมายเหตุ : เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/vWufPVi5C2hcX1aY9

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1
: แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี2565
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00-12.00 น.
***ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม click
***ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าบรรยายผ่านระบบ Microsoft team click
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 12.00 น.

การประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งทุนภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งทุนภายนอก
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1StJdGORub8JPSX8c5ZPnlFub2qQCqZzx?usp=sharing