ประชุมอบรมภายใน

การประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งทุนภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งทุนภายนอก
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1StJdGORub8JPSX8c5ZPnlFub2qQCqZzx?usp=sharing

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” และ ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 น

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลดโครงการและกำหนดการได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1RPYjkNZaSFj8i6f3eCbGrgIIbimHHtmm/view?usp=sharing

การเข้าฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

สื่อworkshop3Final

  1. ผู้เข้าร่วมต้องนำNotebookมาเอง
  2. เปิดลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เวลา 8.30 น.
  3. หากผู้สมัครไม่มาเข้าร่วมเต็มเวลาตามกำหนดการ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างต่อไป 

การฟังบรรยาย ผ่านระบบ microsoft team เวลา  8.30- 12.00 น.

สื่อteam2

ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วม โครงการ (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VlZTEwZWMtNDQ5NC00YmQ0LTkzYjQtMGFjZDAwYzI3MzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%227efc4098-3c9a-426b-a4ad-7bc879be3cca%22%7d

หมายเหตุ หากท่านไม่เคยเข้าใช้งานระบบ Microsoft Teams สามารถดาวน์โหลดวิธีการเข้าร่วมการประชุมได้ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการที่รับชมผ่านระบบ Microsoft Team  ดังนี้
1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม

ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินที่  https://forms.gle/hau6F5GQbYU6Kqox9

ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101  โทร.ภายใน  216005   คุณตปนีย์/คุณวริยวัลย์/คุณพิชญา

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการอบรมผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ (สวนส.)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ และแบบฟอร์มการขอใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

4-รายชื่อผู้เข้าอบรม-ครั้ง-3-_20-Aug-63

สามารถดาวน์โหลดโครงการและกำหนดการได้ที่ ดาวน์โหลด

ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ผ่านระบบออน์ไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBmNTVmMTUtMzY3Ny00MDQxLWEyN2MtNTQ3OTNjNWM5NzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%227efc4098-3c9a-426b-a4ad-7bc879be3cca%22%7d

หมายเหตุ ท่านที่ไม่เคยใช้งาน หรือไม่มี Account ระบบ Microsoft Teams สามารถดูวิธีเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ได้ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ดังนี้

  1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
  2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
  3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม
  4. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมทำแบบประเมินที่ https://forms.gle/4jvQRcbe5wfh5uFMA 
  5. หากมีข้อขัดข้อง โปรดติดต่อ  หรรษา นิลาพันธ์  ผู้ประสานงาน 086-1764300   หรือ  ณัฐฐา ถิรโสภี  065-0704679

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” และ ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

รายชื่อโครงการอบรมกลยุทธ์การเลือกวารสาร-17-สค-63

ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ผ่านระบบออน์ไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjlmODc0OWEtYmQ5ZS00YmQ3LThlOTAtNTQwYmFmY2UyODBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%227efc4098-3c9a-426b-a4ad-7bc879be3cca%22%7d

หมายเหตุ ท่านที่ไม่เคยใช้งาน หรือไม่มี Account ระบบ Microsoft Teams สามารถดูวิธีเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ได้ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ดังนี้
1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม
4. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินที่ https://forms.gle/42SKkahf8qP1jDd97

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยจากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ เรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจและ เกิดความเข้าใจผลงานวิจัยได้ดีมากขึ้น

ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่ https://forms.gle/PguDsNfpZYxJ1wMN6

ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา

หมายเหตุ

-รับจำนวนจำกัด ภายใน วันพฤหัสบดีที่19 สิงหาคม เวลา 16.30 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

แจ้งรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2


ประมวลภาพวิจัยบูรณาการให้สร้างสรรค์และสนุกทำอย่างไร? “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วิจัยบูรณาการให้สร้างสรรค์และสนุกทำอย่างไร? “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัย/ นวัตกรรม/ สร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ซึ่งนักวิจัยต่างได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยแบบบูรณาการ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สนุกสนาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของสวนส. สามารถติดตามหัวข้อการอบรมอื่นๆต่อไป ได้ที่ช่องทางสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการ “How to raise your research visibility and impact”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to raise your research visibility and impact”
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) เป็นวิทยากร
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UoXejcQ2V8yKsbNPA
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ Priority กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน