ประชุมอบรมภายใน

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง การใช้สัตว์ปีกเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย  สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุณี สาตรา

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 และการเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแบบฟอร์มต่างๆ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น .ออนไลน์ Zoom Meeting

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง  “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น .ออนไลน์ Zoom Meeting

เอกสารประกอบโครงการอบรม เรื่อง“การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สําหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เอกสารบรรยายเรื่อง “การใช้สัตว์กลุ่ม Arthropada ในงานทางวิทยาศาสตร์ และกรณีศึกษาตัวอย่างขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องแสดงเพื่อการพิจารณาในการขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล”

เอกสารบรรยายเรื่อง “สุกรเพื่องานการศึกษา งานทดลองวิทยาศาสตร์ และการเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาติ”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สําหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ผ่านการใช้งานระบบ NRIIS” วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 เรื่อง “การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ผ่านการใช้งานระบบ NRIIS”

 

โครงการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ผ่านการใช้งานระบบ NRIIS ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การบ่มเพาะการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การบ่มเพาะการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  
การบรรยาย ได้รับเกียรติจาก คุณเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากร มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย”

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างกล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่สามศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนาเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่สามศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล และความรู้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของ Enago ผ่านระบบมหาวิทยาลัยศิลปากร”วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

4-รายชื่อลงทะเบียนฟังบรรยาย-Enago-14-กย64-Web

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล” 10 สค. 64 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 9 สค. 64 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom