ประชุมอบรมภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานบริหารการวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย โดย รศ. ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายโดย รศ. ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยฯ (documents) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย วันที่ 27 พ.ย. 66

ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม GSB ชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : นักวิจัยที่ประสงค์จะขอทุน Fundamental Fund ในปีถัดไป ขอให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >> https://forms.gle/WNuugrgomkZYam4e7

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS (25 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่าวเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอทุนวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

 

โดยการอบรม ได้รับเกียรติจาก คุณศยามน ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หรือ ระบบ NRIIS ในการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. ตลอดจนวิธีการรายงานผลการวิจัยในระบบดังกล่าว

ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรมจากหลายสาขาวิชา

โครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)

📢📍สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”
📌🧑🏻‍🏫โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยาย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.
✨โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการ และเข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 51 คน
📄🖊️เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับมือ แนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบหลักการด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จากพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety)และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”

📍สามารถสมัครเข้าฟังบรรยายและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ https://forms.gle/DtFEsCZQYXVuR67N6

📞✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ เบอร์ภายใน 216005 หรือเบอร์ภายนอก 0616284101

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

⭐️ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 📖✨

 

☀️ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

👩🏻‍💻👨🏻‍💻โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
จำนวน 103 คน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม⭐️

โดยในภาคเช้า🔰ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาคบ่าย 💬 คณบดีจากคณะวิชาต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกัน ทบทวน สังเคราะห์และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการวิจัย (SWOT Analysis) และบริบททางกลยุทธ์ สำหรับการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 📄✨

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. ออนไลน์ Zoom Meeting

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง  “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” 

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. ออนไลน์ Zoom Meeting

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรรค์ จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 12 เดือน โครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สกสว. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

      สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรรค์  จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 12 เดือน โครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สกสว. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม (novice driver badge) และร่วมรับฟังการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยและเส้นทางสู่ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ นักวิจัยด้านการพัฒนาสารวัสดุอินทรีย์ จากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564  ซึ่งได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและนักวิจัยที่เข้าร่วม (thought bubble) สำหรับการประชุมทั้งสองวัน เป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 62 โครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิจัย เพื่อนักวิจัยสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทุน