ประชุมอบรมภายใน

โครงการอบรมเรื่อง“การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 9 สค. 64 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ใช้สัตว์มหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการอบรมเรื่องการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564   ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom

เวลา  10.00 – 12.00 น. เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยตามจรรยาบรรณและการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสัตว์ทางเศรษฐกิจ

                                                             โดย  นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร    

                                                             หัวหน้าศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) กรมปศุสัตว์

เวลา  13.00 – 15.00 น.   เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

                                                              เกี่ยวกับประกาศกระทรวง/ร่างกฎกระทรวง/ร่างคุณสมบัติของคณะกรรมกาประจำสถานที่ดำเนินการ และ

                                                              การเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา

                                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ

                                                              ประธาน คกส.มศก. และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์

                                                                     เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  

สมัครคลิกที่นี่ :  https://forms.gle/JTFAknoTkAWutDek6

 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ nhunsa@hotmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์และการวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดประเด็นการวิจัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” 15 กค. 64 เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์และการวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดประเด็นการวิจัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564   เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom

โดย  รองศาสตาราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมัครคลิกที่นี่ : https://forms.gle/7MHZW6AooPpSfyMc9

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : Creativity in Reality for Life and Sustainability

การสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเป็นจริงเพื่อชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชมคลิปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”

ชมคลิปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”

คลิกที่นี่

 

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรรับชมวีดีโอการบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โครงการบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย” ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

คลิปการบรรยาย ** เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น**
https://drive.google.com/drive/folders/1jD78RpgNyoIvI0hMHnTOD7WO9fDk6XW8?usp=sharing
เอกสารประกอบการบรรยาย
https://drive.google.com/file/d/1bt7fq6uIahkK-xux5fe6gw30U6eCPtUH/view?usp=sharin

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย” วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

สมัครได้ที่ https://forms.gle/W8Q9sNiUEtExGbAz7
****ปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. ***
จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email research.inst54@gmail.com
เบอร์ภายใน 216005 ตปนีย์ วริยวัลย์ พิชญา
หมายเหตุ
**เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
***สามารถรับชมการบรรยาย “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย ได้ที่
Link VDO http://1ab.in/2zQ
Link เอกสารประกอบคำบรรยาย http://1ab.in/2zR

คลิปวีดีโอโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร รับชมคลิป

โครงการบรรยายออนไลน์ เรื่อง

“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 8.30-16.00 น.

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูคลิปวีดีโอ (คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ  กรุณาล็อคอินด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยก่อนเข้าชมคลิป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ๊กที่นี่

จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน การบรรยายตั้งแต่ เวลา 8.30-16.00 น.

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” 18 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น.
บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.)

http://www.suric.su.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย18มค.64.pdf

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

 • “แนวทางการเขียนโครงการวิจัย”
 • “เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด (KPI) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการวิจัย”
 • “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในโครงการวิจัย” (ROI-SROI)
  วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
  ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
  *เริ่มบรรยาย 9.00 น.
  ****ปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ****
  ดาวน์โหลดโครงการและ สมัคร ได้ที่
  https://forms.gle/oaJevAZiKKEXP2JT8
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตปนีย์/ วริยวัลย์/พิชญา โทร 061-6284101 / 098-5467893 (ในเวลาราชการ) เบอร์ภายใน 216005 หรือ email research.inst54@gmail.com