ประชุมอบรมภายนอก

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http:/www.western.ac.th/westernnew/wtu-research ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุม และวันนี้มีการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดทำ Holding Company และกลไกการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย” โดย ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอ KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จึงได้จัด “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอกิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยซน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 519

ขอเชิญรับชม คลิปย้อนหลัง การอบรมเพื่อขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ปีงบประมาณ 2565

1.โครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ”ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9.15 -12.15 น.Link รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xxWlGp4Rd/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1H3WP3nNpv43-ToWfvoVHZeZ…

2.เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 นLink รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xygJ9wbca/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1GokV8IhwtIWTppNF8CrnnF1o6Cu…

3. โครงการสัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565” วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 นLink รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xyjyooElD/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1gTaDlH2LCQxIAlJnP…

4.โครงการสัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565” วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. Link รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xDYOuEHFy/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1wf7mIXeZEpF9EvDH7BfSvvuzexJ…

รวบรวมโดย : สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 9 เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยเขตวัชรพล

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ คลิกที่นี่

พร้อมส่งเอกสารการชำระเงินได้ที่ research.re@western.ac.th ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในช่วงกลางปี 2564

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในช่วงกลางปี 2564 ดังนี้

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 21-23 เมษายน 2564 (3 วัน)

2.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 29-30 เมษายน 2564 (2 วัน)

3.เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 (3 วัน)

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 (2 วัน)

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ปรพกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามลำดับ

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม E-maul : arm_nb080@hotmail.com และ Facebook : www.facebook.com/arm.red.94  

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย…ที่ใช้ได้จริง” รุ่นที่ 2 โดยมี 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรการกำหนดโจทย์การวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย,   หลักสูตรการแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R, หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพียงพอ สำหรับการทำวิจัยให้ได้จริงอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเอง

สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม E-mail : arm_nb080@hotmail.com และ Facebook : www.facebook.com/arm.red.94  

ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน “Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
พร้อมฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง“การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” โดย. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมเสวนาพิเศษ เรื่อง “บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ” โดย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ของประเทศ
รายละเอียดังลิ้งค์
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/1814-psu-research-expo-2021

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ รับรุ่นละ 20 คน โดยแต่ละหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มสมรรถนะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.polsci.tu.ac.th  หัวข้อ ”ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ โทร. 09-2999-6550