ประชุมอบรมภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นชุดโครงการเรื่อง การพัฒนา Korat Health and Wellness Innovation City

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาโครงการ
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-15.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ shorturl.at/wGMQY ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

การประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือบทบาทและการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น C รวมทั้งหารือการทำงาน อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อส่งเสริมคุณค่าผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่
https://forms.gle/CTHh5muWKTV5gMVP9

ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 คุณปริญญา (ภายใน 216006) คุณตปนีย์/คุณวริยวัลย์/คุณพิชญา (ภายใน 216005) หมายเหตุ ทางสวนส.จะส่ง link สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ให้กับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน และ Line Group: SU.ResearchNews/ThaiwestResearchNews

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง ผ่านโปรแกรม zoom สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeokwP4l_B1G-v_472g88vDd2sFBwGadTxQs-DcR9RBP-uoSQ/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: 080-597-2894

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าอบรม เรื่อง “ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน”

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าอบรม เรื่อง “ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” 🌸 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานในวัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00น. ผ่านช่องทางออนไลน์ 🌸 ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/363xJ33 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘UK Funding Opportunities and Tips for a Successful Proposal Preparation’

โอกาสสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนวิจัย กับสัมมนาออนไลน์รายละเอียดและเคล็ดลับขอทุนวิจัยไทย-สหราชอาณาจักร ในหัวข้อ ‘UK Funding Opportunities and Tips for a Successful Proposal Preparation’ วันพฤหัสดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 15.00 – 17.00 น.
พบกับตัวแทนผู้ให้ทุนจากฝั่งสหราชอาณาจักร- Maria Campbell และ Marta Tedros จาก British Council- Roger Blake จาก Wellcome Trust- ตัวแทนจาก UK Research and Innovation
*สัมมนานี้จัดเป็นภาษาอังกฤษ————————————Don’t miss our UK-Thailand Research Funding Opportunities webinar on “UK Funding Opportunities and Tips for a Successful Proposal Preparation” on Thursday 28 May 2020, 9-11 am (GMT+1) / 3-5 pm (GMT+7).
The session will touch upon:
• Details of the funding opportunities on UK funding and fellowship opportunities for researchers in Thailand and the UK, and provide guidance on how to be successful in proposal preparation
• Discussion with representatives from the UK funding partners. The session is joined by: – Maria Campbell and Marta Tedros, British Council- Roger Blake, Wellcome Trust – Representative from UKRI
*The webinar will be run in English.
Register here https://www.britishcouncil.or.th/en/events/uk-thailand-research-funding-opportunities-ep2-uk-funding-opportunities-and-tips-successful

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 – Online Seminar)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 – Online Seminar) จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
  2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
  3. โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน
  4. โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 13.30 น. ผ่านทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/itd.th/ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ITD-Research-Forum-2020 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “COVID – 19: the Global New Reality”

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC – 2020) ในหัวข้อ “COVID – 19: the Global New Reality” เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในทุกมิติ ผ่านระบบ ZOOM Webinar ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. – 21.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/

ขอเรียนเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Selling Research Idea”

“การนำเสนอแนวคิดของงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนเพื่อให้งานวิจัยนั้นเกิดเป็นรูปธรรม รวมสิ่งที่ควรรู้ตั้งแต่การสร้างแนวคิดงานวิจัย การสื่อสารงานวิจัย เทคนิคการเขียนทุนวิจัย ไปสู่การนำเสนองานวิจัย โดยมาจากประสบการณ์ขอทุนวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศของอาจารย์วุ่น ที่ร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยรับเชิญเพื่อบอกเล่าและสร้างความรู้ประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การนำความคิดไปสร้างประโยชน์จากการได้รับทุนสนับสนุนวิจัยในสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 10.30 น. (เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563)

แอดไลน์เข้ากลุ่มเพื่อรับรหัส zoom และเนื้อหาประกอบการบรรยายในแต่ละครั้ง ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/fecrIE5X80

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพวารสารและการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์”

สมาคมพยาบาลทหารบก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพวารสาร และการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ต่อท่าน สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 หลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 อัตรา 3,500 บาทต่อท่าน สามารถสมัครได้ที่ ID Line : 085366789