ประชุมอบรมภายนอก

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

⭐️ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 📖✨

 

☀️ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

👩🏻‍💻👨🏻‍💻โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
จำนวน 103 คน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🔬สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔊ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 9 ด้าน ดังนี้
📌1) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับอาเซียน🏅(19 มิถุนายน 2566)
📌2) ด้านสังคมและความมั่นคง 🇹🇭(20 มิถุนายน 2566)
📌3) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 📑(21 มิถุนายน 2566)
📌4) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย 🧑🏻‍🦳👨🏻‍🦳(22 มิถุนายน 2566)
📌5) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 🦀(23 มิถุนายน 2566)
📌6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🌱(24 มิถุนายน 2566)
📌7) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🏭(25 มิถุนายน 2566)
📌8) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 🥭(26 มิถุนายน 2566)
📌9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) 📝(27 มิถุนายน 2566)
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ 👩🏼‍💻 : https://nrctopenhouse.jupinnothai.net/
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
📌และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง
Facebook LIVE 🎥: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”

        Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ 

ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยพร้อม

เอกสารประกอบต่างๆได้ที่  https://easychair.org/conferences/?conf=irc2022 และลงทะเบียนที่ Irc2022.sltc.ac.lk ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL Checklist ” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ประชาสัมพันธ์📌📌 สมัครด่วน***

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL Checklist ” 

ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

⏰⏰ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ⏰⏱

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  🎀เป้าหมายการอบรม✈️

การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ให้ได้รับความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จำเป็นและต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน การให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในการลงทะเบียน

  👩‍💼วิทยากรโดย

1. ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัย ชำนาญการ และหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2. ดร.กมลพร มาแสวง  นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ลงทะเบียน ผ่านลิ้งค์ หรือ QR Code

https://bit.ly/3yp4APE

 🎉🔍หลังจากการลงทะเบียน ทางผู้จัดจะจัดส่งเอกสารการอบรม และลิ้งค์การอบรม ไปยัง E-mail ของท่านที่ทำการลงทะเบียนไว้ 

 💻กรุณาตรวจสอบ E-mai ก่อนเข้ารับการอบรม  

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัย ฯ

032-708608

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ Quartile 1”

📢 ประกาศ !!! 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management, KM) ในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ Quartile 1” โดยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง

 

⏰ ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องแสดงผลงาน (ท.119) อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

🖥 สามารถรับฟังบรรยายผ่านทางระบบออนไลน์ใน Facebook live ของทางคณะฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/entechsu 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ 

link >>> https://forms.gle/VaFj1VKwrtwCx5CE8

 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

ตามที่ คณะสังคมสาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนางานวิจัยและเขียนคู่มือปฎิบัติงานได้ โดยมีค่าลงทะเบียนคนล่ะ 2,000 บาท

โดยผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-177-7866 หรือ E-mail : council.staff123@gmail.com  

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2565

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือสทน. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนารวมทั้ง ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี  สทนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือวิจัยระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ กับ สทน. โดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 55 โครงการ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ TINTtoUniversity@gmail.com หมดเขตรับข้อเสนอวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2401  9889 ต่อ  5205 และ E-mail : TINTtoUniversity@gmail.com

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http:/www.western.ac.th/westernnew/wtu-research ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุม และวันนี้มีการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดทำ Holding Company และกลไกการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย” โดย ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอ KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จึงได้จัด “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอกิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยซน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 519