ประชุมวิชาการ

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่การชับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainbility Forum: Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”  ”

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รูปแบบการจัดประชุมวิชาการแบบ Virtual Online Conference เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์  เว็บไซต์การประชุม https://conference.eau.ac.th เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในประเด็น “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”

โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://eau.ac.th   หรืออีเมล research@eau.ac.th

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ประจำปี 2565

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและสังคม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล : arm_nb080@hotmail.com โทรศัพท์ 080-597-2894

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC2022)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(Artiflcial Intelligence Asscciation Thailand : AIAT) จะจัดประชุมสหวิชาการระดับชาติ 8th TNI Academic Conference (TNIAC2022) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  การประชุมสหวิชาการระดับชาติ (TNIAC2022) เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการบุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากวิชาชีพต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และเทคโนโลยี  สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ  

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ Email : tniac@tni.ac.th

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 MCRUNC 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University’s Nation Conference 2022) และนานาชาติ ICCI 2022(IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 )

ด้วยมหาวิทยาลัยราชราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ( Innovation for  The Creative Economy ) MCRUNC 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University’s Nation Conference 2022)และนานาชาติ ICCI 2022(IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 ) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลข 032 720536 543 ต่อ1079 1084 เเละ E-mail mcru.conferenence@gmail.com

ขอเชิญชวนเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://conference.mju.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Economic and social recovery from covid-19 by research and innovation” ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งกำหนดการนำเสนอในรูปแบบ Online Conference ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้

สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤจิกายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5446 6666 ต่อ 1048

อีเมล์ : prconference@up.ac.th

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง กฟภ.ได้จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ พนักงาน กฟภ. เสนอบทความทางวิชาการ ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://peacon2021.pea.co.th หรือโทร 0-2009-6059 มือถือ 08-6883-9184 (ผู้ประสานงาน)  

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้จึงเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุทอง 034-3415456 ต่อ 125

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2564

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์  0-5596-8641              ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th