ประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development” “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 รูปแบบการประชุมวิชาการแบบ Virtual Online Conference เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์การประชุม https://conference.eau.ac.th  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในการนำเสนอผลงานวิจัย ได้ทางว็บไซต์ https://www.eau.ac.th หรืออีเมล research@eau.ac.th หากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ สำนักวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (The 5th RMUTR National Conference and The 2nd RMUTR International Conference) “นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Innovative Technology and Creative Work toward Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2021/th  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6 th  National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์) โดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร. 09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร. 08-3066-5373

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีใหม่หลังวิกฤต COVID-19”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีใหม่หลังวิกฤต COVID-19” (Social Innovation and Healthcare Services in the New Normal Post-COVID-19 Era) ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

สามารถส่งผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://www.christian.ac.th/conference/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-0308828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340, 1318

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://conference2021.tsu.ac.th หรือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์มือถือ 081-5407304 หรือหมายเลขโทรศัพท์  0-7460-9600

ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิจัย นานาชาติครั้งที่ 8 และระดับชาติ ครั้งที่ 17 (การประชุมออนไลน์)

ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “นวัตกรรมการศึกษา : อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” The 8th International Conference on Education (ICE 2021) and The 17th National Conference “Innovative Education: Future and Challenge in Educational Research on Teaching and Learning toward Professional Development” วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Facebook Live : @edu.su (faculty of Education, Silpakorn University)

ผู้สนใจส่งบทความวิจัยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัยได้ที่ www.ice.educ.su.ac.th  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 062-9199536

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร 074-200347 Email : hu_conference@hu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Moving from Disruption to Resilience : The Dynamics of Humanities and Social Sciences ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยฯ ในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่ http://www.human.nu.ac.th/HUSOC14

หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-5596-2094

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบออนไลน์ ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://rcimcon.rmutr.ac.th/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-8294-5451 หรือ Email: edu@rmutsb.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (Create Research based on Innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021 (The 9th Muban Chombueng Rajabhat University’s Nation Conference 2021 ) และนานาชาติ ICIIM 2021 (International Conference on Innovation Intelligent systems and Management 2021) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอบึง จังหวัดราชบุรี
โดยผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ สำหรับระดับชาติได้ที่ http://mcrunc.org และระดับนานาชาติได้ที่ http://ici-im.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมายเลขโทรศัพท์ 032-720536-543 ต่อ 1079-1084