ประชุมวิชาการ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่ไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-2851-7919 และ 0-5596-4724
หรือ E-mail : mokconference13@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021”
ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 11 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis : นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด-19”

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนได้ที่ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : research@sct.ac.th

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 045-2837702 หรือ 097-3269713

แฟกซ์ 045-283773 หรือทางอีเมล conference@umt.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 086-4402639

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

มหาวิทยาลัยเกริกขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก หรือ โทรศัพท์ 02-55235009 , 02-9705820 ต่อ 402

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/

มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563