ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 14 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/ranc/web/#/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) (The 52nd National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.52ngrc.buu.ac.th

ติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 038-102-700 ต่อ 701, 705, 707

Facebook : Graduate School Burapha University

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Regional Network on Poverty Eradication  (RENPER) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the cycle of urban Poverty: Challenge and strategy” ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th/

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era) ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ภายใต้หัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era)” โดยการจัดงานครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 เรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยังยืน”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยังยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-17.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live (รับสิงค์ช่องทางเข้า ร่วมงานเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ)

โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th  “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลข 02-727-3300, 0-2727-3312

เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021-SSIS)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อหลัก “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 : เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.icada2021.nida.ac.th  ส่งผลงานและสอบถามข้อมูล ICADA4papers@gmail.com  โทรศัพท์ 0-2727-3300, 3312, 3298

ขอเชิญประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word มาที่ E-mail: wturesearch@gmail.com  ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูรายละเอียดการส่งได้จาก https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/16MzBu_MIGPsMzZIyLLloD7lXgIB3MpHN?usp=sharing

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และคณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (14th National  and 1st International Conference on humanities and Social Scines (Virtual Conference)) โดยผ่านการประชุมระบบสื่อสารทางไกล ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization : Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผ่านระบบสื่อสารทางไกลได้ที่ http://nic2021.huso.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2337

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพาณุโลก หรือรูปแบบ Online Conference หากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงวันที่กำหนดจัดงานยังไม่คลี่คลาย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8641 อีเมล nrc@nu.ac.th