ประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง กฟภ.ได้จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ พนักงาน กฟภ. เสนอบทความทางวิชาการ ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://peacon2021.pea.co.th หรือโทร 0-2009-6059 มือถือ 08-6883-9184 (ผู้ประสานงาน)  

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้จึงเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุทอง 034-3415456 ต่อ 125

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2564

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์  0-5596-8641              ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิซาการราชมงคลสุรินทร์ ระตับชาติครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”   “Research and Innovation for Economic Development in the New Normal” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 (Conference Proceeding)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2021 โทรศัพท์ 0-4451-3236 ต่อ 1300

ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัยครั้งที่ 15

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัยครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขยายเวลาเปิดรับผลงานเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ หรือโทรศัพท์ 0-4535-3035

ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies : the 10th ICADA 2021-SSIS )

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อหลัก “Stronger Emergence Through Disruption : Challenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 : เวลา 09.00-17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Program) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : ICADA4papers@gmail.com    โทรศัพท์ 0-2727-3298 หรือ http://www.icada2021.nida.ac.th/

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 6

ด้วยศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษาในด้านต่างๆอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายของนักวิชาการด้านภาษาจีนศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : BCLC@ASIA.TU.AC.TH   โทร 0-2564-5000-3 ต่อ 328, 329 หรือ เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี WWW.BCLC-TU.COM

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021)

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021) ในหัวข้อ “Innovating STEM Education in the Digital Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอความก้าวหน้าทางสะเต็มศึกษาตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาต่างๆ

                ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://istem-ed.com/istem-ed2021/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ โทรศัพท์ 089-872-2974

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference13 ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาการส่งบทความ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้สนใจการส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทศไทย ( มทส. ) ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd  Symposium on TQM Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จพร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือรายละเอียดได้ที่ www.ftqm.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71100