ประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุม “การนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่กลุ่มภาคกลาง”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

เข้าร่วมการประชุม

“การนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่กลุ่มภาคกลาง”
จัดโดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ อาคาร A ณ โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่า รีสอร์ท

ตำบลบ้านแก้ว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Reinventing University for SDGs กับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจารย์มาลัยแก้ว รังสีสุริยันต์ ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ และคณะทำงานโครงการ เพื่อรับทราบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานะปัจจุบันของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

รับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณภาพสูง และสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านความมั่นคงทางอาหาร(ครั้งที่ 2/2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปี 2566

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 – 30 ต.ค. 65 ภายในเวลา 16.30 น. โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง www.thaimediafund.or.th

👉 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รัฐบาลอินเดียวประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

                  รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ให้แก่นักนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dst.gov.in/call-for-proposals  และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการสมัครได้ โดนส่งเอกสารพร้อมยื่นหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๕ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕   พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plaiphan.s@mhesi.go.th 

Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”

        Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ 

ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยพร้อม

เอกสารประกอบต่างๆได้ที่  https://easychair.org/conferences/?conf=irc2022 และลงทะเบียนที่ Irc2022.sltc.ac.lk ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้