ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งสเสริมและเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งสนองต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ( มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำ (Peer Review)  กองบรรณาธิการ กำหนดวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดหน่วยงาน ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ใน “วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบออนไลน์ ISSN 2773-9694 (Online) สมัครและ Submit บทความได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประภาพรณ์ ขันชัย โทร. 043 009 700 ต่อ 44534

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาพสินธุ์

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการฉบับใหม่ 3 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยยกเว้นค่ธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งวารสารทั้ง 3 ฉบับ เปิดรับบทความวิซาการ (Research Article) บทความวิจัย(Academic Article) แลบทความปริทัศน์ (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผ่านลิงค์ดังนี้

1) วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาพสินธุ์

(ตามลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01)

2) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(ตามลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01)

3)  วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles

(ตามลิงค์นี้ https://so06.tci-thajo.org/index.php/TAT) (วารสารฉบับนี้อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์)

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช หมายเลขโทรศัพท์ 096-9454936 และ นางสาวกฤติกา สุวรรณเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ 081-6701121

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระตุ้นการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ในฐาน TCI (กลุ่มที่ 2)

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งรายละเอียดบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujourna/information/authors หรือติดต่อฝ่ายจัดการวารสาร หมายเลขโทรศัพท์ 144 004009 ต่อ 3200 3222

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of Information and Learning

ด้วย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสาร Journal of Information and Learning ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิซาที่เกี่ยวข้องโดยมีกองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ เป็นบรรณาธิการวารสารวารสารเปิดรับพิจารณาผลงานวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม)

จึงเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านและผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 073-335-165

เชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (TCI กลุ่มที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเพื่อเผยแพร่บทความทางวิซาการ บทความวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2564-พ.ศ.2567

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ได้ตามเว็บไซต์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index หรือส่งมาที่ E-mail: suchada_sni@vu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรแกรม Zoom

เรื่อง “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา  9.00- 12.00 น.

รายชื่อผู้สมัครบรรยายบพข.-18-มิย.64

หมายเหตุ :

*ผู้ประสานงานได้ส่งข้อมูลการเข้าร่วมฟังบรรยายไปทางอีเมล์ของผู้สมัครแล้ว

** เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

***บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการเข้าร่วมเพิ่มเติม โปรดติดตามได้ที่ ไลน์กลุ่ม SUResearchNews  /SUNews/SilpakornNews

ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน  2564

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email research.inst54@gmail.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เรื่อง “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 

แนวทางการขอทุนจาก บพข.   

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์  รอง ผอ.บพข.

แนวทางการขอทุนจาก บพข. : กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“แนวทางการขอทุนจาก บพข. : กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม ”

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ดูรายละเอียดและ สมัคร คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/10mPsVTdaj9LHBee1dhVKIgLze1sVLq2uAplgnKrAJAY/edit

ปิดรับสมัครวันพุธที่  16  มิถุนายน 2564 เวลา   12.00 น.   หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

ติดต่อสอบถามได้ที่   research.inst54@gmail.com 

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร