ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ต้นฉบับมาเพื่อรับพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/index
หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-341549 , 098-2699225 (ในวันเและเวลาราชการ)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ต้นฉบับมาเพื่อรับพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://re.kps.ku.ac.th/e-journal
หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-341549 , 098-2699225 (ในวันเและเวลาราชการ)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฏาคม-ธันวาคม) และมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 2 ปี 2563 (กรกฏาคม-ธันวาคม)
สามารถส่งบทความภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวโหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทาง www.umt.ac.th
พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนด

กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ที่สนใจนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ที่สนใจนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
เข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th
และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ shorturl.at/qAJKV

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน Best Research Article and Thesis Awards in Applied Linguistics

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัย เนื่องจากสมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์ประเทศไทย(Thai Association for Applied Linguistics:TAAL)
จะจัดงาน TAAL Best Research Article and Thesis Awards ขึ้น
โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล
E-mail: lanchukorn@gmail.com
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวรสารมนุษยศาสตร์ฯ

มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University (TCI 2) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

สามารถจัดส่งบทความไปยังเว็บไซต์ thaijo: https://so๐๓.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/about และ E-mail: jhs.sru@gmail.com

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ACI/ TCI และ MCI มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ajodl.oum.edu.my/

นิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ได้รับรางวัล “Silver Award”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ที่ได้รับรางวัล “Silver Award” ถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี ในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ในระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยาการทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (TCI กลุ่มที่ 2) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mct.rmutp.ac.th/

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาส่งบทความรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal ครอบคลุมสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถิติประยุกต์, พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาษาและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นิติศาสตร์, การจัดการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีะละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่