ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (TCI กลุ่มที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเพื่อเผยแพร่บทความทางวิซาการ บทความวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2564-พ.ศ.2567

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ได้ตามเว็บไซต์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index หรือส่งมาที่ E-mail: suchada_sni@vu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรแกรม Zoom

เรื่อง “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา  9.00- 12.00 น.

รายชื่อผู้สมัครบรรยายบพข.-18-มิย.64

หมายเหตุ :

*ผู้ประสานงานได้ส่งข้อมูลการเข้าร่วมฟังบรรยายไปทางอีเมล์ของผู้สมัครแล้ว

** เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

***บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการเข้าร่วมเพิ่มเติม โปรดติดตามได้ที่ ไลน์กลุ่ม SUResearchNews  /SUNews/SilpakornNews

ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน  2564

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email research.inst54@gmail.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เรื่อง “แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 

แนวทางการขอทุนจาก บพข.   

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์  รอง ผอ.บพข.

แนวทางการขอทุนจาก บพข. : กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“แนวทางการขอทุนจาก บพข. : กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม ”

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ดูรายละเอียดและ สมัคร คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/10mPsVTdaj9LHBee1dhVKIgLze1sVLq2uAplgnKrAJAY/edit

ปิดรับสมัครวันพุธที่  16  มิถุนายน 2564 เวลา   12.00 น.   หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

ติดต่อสอบถามได้ที่   research.inst54@gmail.com 

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศต่อ “ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาฯ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากร  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXgDzBhGCca6EMLCc7cmE8ekN9gvuZ50i8Ob5e2gprhhu4ig/viewform หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4085 ต่อ 2103

นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ธัชชา
ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และประชุมความร่วมมือการพัฒนาอุดมศึกษา และการดำเนินการธัชชา

ในโอกาสนี้ได้ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย
และร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาอุดมศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในวารสารตามมาตรฐานสากล (international Journal) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อแนะนำสำหรับการเขียนบทความได้ที่ http://stej.msu.ac.th/ หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150, โทรศัพท์ 043-754416, Line ID : mewm21 E-mail : stej@msu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนในส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155, 02-160-1249 และ e-mail: jait@ssru.ac.th