ประชาสัมพันธ์

อังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)

⏩วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 -16.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
⏩เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลางตอนล่าง
โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
 
⏩เพื่อรับทราบแนวทางพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ให้สามารถตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมเฉพาะทางในท้องถิ่นให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการเติมเต็มในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ อย่างครบวงจร พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้และบุคลากรด้าน ววน.

อังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 -15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌟วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 -15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
👥โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
🎈 เพื่อเป็นการสรุปการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ อว.ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

กลุ่มเรื่องการประกวด

แบ่งออกเป็น กลุ่มเรื่อง ได้แก่
1. การเกษตร  
2. อาหาร  
3. สุขภาพเเละการเเพทย์   
4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
 5. การท่องเที่ยว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=199

พิธีแถลงข่าวและมอบนโยบาย โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

(วันที่ 16 มิถุนายน 2565   เวลา 11:00 – 13:00 น. 

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วม พิธีแถลงข่าวและมอบนโยบาย โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จาก ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์   

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และ นวัตกรรม  

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอว. ทั่วประเทศ

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website และ Social Media ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ เช่น word press, HTML งานฐานข้อมูลงานวิจัย บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, E-mail, YouTube ดูแลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลการประชุมระบบออนไลน์ ดูแลระบบเครือข่าย/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เชื่อมต่อภายในองค์กรและสามารถใช้งานชุดโปรแกรม Adobe ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • ได้รับวัคซีน Covid-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอ

  

( ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือทาง E-mail: areewan.nu@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอารีย์วรรณ นวมนาคะ โทรศัพท์ 061-2615245 พร้อมหลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
  • หลักฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • ขอให้ผู้สมัครแนบผลงาน และ Portfolio มานำเสนอด้วย
  • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น

“สัมมนาเชิงปฏิบัติการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช: บริบทเชิงพื้นที่ ประเพณีความเชื่อ บูรณาการศาสตร์ และการมีส่วนร่วม” ณ วัดมังกรกมลาวาส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ✨ ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช: บริบทเชิงพื้นที่ ประเพณีความเชื่อ บูรณาการศาสตร์ และการมีส่วนร่วม” ณ วัดมังกรกมลาวาส ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางจัดการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้า ในพื้นที่ย่านเยาวราช” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เป็นหัวหน้าโครงการ 

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายและความคาดหวังต่อการแก้ไขมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช” และมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การแก้ไขมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช: บริบทเชิงพื้นที่ ประเพณีความเชื่อ บูรณาการศาสตร์ และการมีส่วนร่วม” ระหว่างคณะผู้วิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยจากวัดมังกรกมลาวาส ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและประชาชน เครือข่ายนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อนำประเด็นที่ได้จากกิจกรรมไปพัฒนา ขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไปอย่างมีส่วนร่วม

 

สามารถติดตามกิจกรรมวิจัยในพื้นที่เยาวราชได้ที่เพจ Creative city

(https://www.facebook.com/creativeculturalcitysilpakorn)

🥰🍀 #yaowarat #เยาวราช #silpakorn #ศิลปากร

แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. จัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.

แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. รับตอบเสียงเรียกร้องจากนักวิจัย
จัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.

23 พฤษภาคม 2565 นี้ เวลา 19.00 – 20.30 น.
ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว
ผู้รักษาการรองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาจังหวัดนครปฐม