ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองประเทศไทย

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองประเทศไทย” โดยข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมกับโอกาสการพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคตร่วมกับ สอวช. และมีสิทธิร่วมชิงเงินสนับสนุนความคิดเพิ่มเติม กว่า 1,000,000 บาท

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP_PR (เอกสารแนบ)และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nxpo.or.th/th/6388/ 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
รับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และรับฟังผ่านระบบ microsoft team
http://www.thaiwest.su.ac.th/2020/12/pattanavichai
หมายเหตุ :
*ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.
** สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หน้างาน
*** สามารถรับฟังผ่านระบบ microsoft team (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) เพิ่มเติมได้ที่
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0ZGFlYTAtMDE1Yy00NGNhLWJlOWItNTcwNzRkZWQ1NzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%221a0b1678-a622-4c25-ad31-b340bc339669%22%7d

ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility Training 2020)

🔥🔥🔥🔥ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️
🟩 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility Training 2020)
🔸 เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
🔸 เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
🔸 พัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านจะได้ทราบถึง
✅ แนวทางการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในปัจจุบัน และอนาคต
✅ การชี้แจงการดำเนินงาน Talent Mobility และ Pre Talent Mobility 2564
✅ Best Practice sharing
✅ Economic Impact assessment of Research
✅ IP 101 FOR ACADAMIC RESEARCH : ความสำคัญที่ถูกลืม
✅ SHIFTING MINDSET

📬 สมัครออนไลน์ได้ที่ QR Code
หรือคลิกลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0neiQkF1teo-hfMHjf3E8O3R5z4KGYvkhnMxvEV2gqQ7Jmg/viewform
สมัครได้แล้ว วันนี้ – 17 ธันวาคม 2564
▶️ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
▶️ Facebook Page: NU SciPark
👉🏻 คุณจริยา (กาย)
☎️ โทร. 055-968719

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019/
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 043-203177-8 หรือ Email: kkuirj.online@gmail.com

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปฐมฤกษ์ วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cultureskru/about/submissions

การจัดทำโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิชา/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะนำเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จัดทำโครงการตามหัวข้อและแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ www.plan.su.ac.th
หัวข้อ : การส่งคำขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และนำส่งข้อมูลมายังกองแผนงานทาง E-mail : saelim_w8@su.ac.th และเอกสารจำนวน 1 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม งานวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 02105 4686 ต่อ 10010

ขอเชิญชมวีดีทัศน์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

ขอเชิญชมวีดีทัศน์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ได้ที่ https://youtu.be/9X1fBN0EW2U