ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึง องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และ สาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับและวารสารดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Google scholar เรียบร้อย

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jat.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-1155,02-160-1249 และ e-mail: jait@ssru.ac.th

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ประจำปี 2565

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและสังคม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล : arm_nb080@hotmail.com โทรศัพท์ 080-597-2894

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ตามที่สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA Development Journal ) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งผู้ที่สนใจ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 สาขามนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร. 02-727-3022, 02-727-3298 อีเมล journal@nida.ac.th

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารรังสิตสารสนเทศ

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดทำวารสารรังสิตสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศและจัดการ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางวิชาการแก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ทั้งนี้วารสารรังสิตสารสนเทศ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโดยบรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารภาษาไทย(TCI)กลุ่มที่ 2

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติมได้ที่ http://rilj.rsu.ac.th และ โทร 02-997-2200 ต่อ 3463

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineer and Digital Technology (JEDT)

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร Journal of Engineer and Digital Technology (JEDT) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 (2563-2567) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการนี้ทางวารสารได้ปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความจากเดิม 2 ท่านเป็น 3 ท่านต่อบทความ ตามประกาศ ก.พ.อ

ขณะนี้วารสารกำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในเล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565 ) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 )  โดยเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (Thaijo) ได้ที่ http://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2704  E-Mail journaleng@tni.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วย สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องการจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bank.go.th/bangkokeducation โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 ต่อ 3478

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังศาสตร์)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก  โดยมี  1 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (TCI กลุ่มที่ 2)   2 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ( มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) (TCI กลุ่มที่ 2)  

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 035 709 097   

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th

www.rdi.rmutsb.ac.th

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าฟังการสัมมนาผ่าน Zoom Meeting “การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังการสัมมนาผ่าน Zoom Meeting “การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น”วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. นางปนัดดา กุลพานิช นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทนตัวแทนสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่https://forms.gle/vVjZyPDpB4J3gW7UAปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพันจากประเทศรายได้ป่านกลาง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมีอระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดำเนินโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https:/www.nstda.or.th/home/services post/research-gap-fund

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งสเสริมและเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งสนองต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ( มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำ (Peer Review)  กองบรรณาธิการ กำหนดวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดหน่วยงาน ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ใน “วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบออนไลน์ ISSN 2773-9694 (Online) สมัครและ Submit บทความได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประภาพรณ์ ขันชัย โทร. 043 009 700 ต่อ 44534