ทุนวิจัยภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2564”

4-ปก.ผลทุน-Reinv.64_signแก้ไข

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 7 (ปี 2022) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท)

โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียด โทร 02-561-2445 ต่อ 706,707 โทรสาร 02-579-6895

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษาวิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 แบ่งเป็นทุนวิจัยใน 3 ระดับ ได้แก่ Partnership Initiative Fund, Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund สำหรับ 2 สาขาวิชา คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ด้านสังคมศาสตร์ มนุศยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 สำหรับทุน Partnership Initiative Fund และ Organizational Bridging Fund และวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับทุน Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund โดยสถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการของทุนแต่ละระดับ

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2470-7961-3 หรือ Email : pmu.b@nxpo.or.th

สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย

สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย

 • แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ
 • แผนงานวิจัยสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
 • แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
 • แผนงานวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
 • แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
 • แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ
 • แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
 • แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ
  นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564 – 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้
  https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2565.php

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 แผนงาน

*แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่าง 18 ม.ค. – 5 มี.ค.2564 เวลา 23.59 เท่านั้น
*แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7361
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่าง 18 ม.ค. – 5 มี.ค.2564 เวลา 23.59 เท่านั้น

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16  ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 2 สาขาวิชา คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 สำหรับทุน Partnership  Initiative Fund และวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับทุน Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund โดยสถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการ ของทุนแต่ละระดับ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

และสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2470-7961-3 หรือทาง E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย โดยมีการกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

สามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2470-7961-3 หรือทาง E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือส่งทางอีเมลที่ researchraot@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสกลสถานพิทักษ์ 1-2 อาคาร 1 ชั้น 6

โดยดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1BX1dBGj7sFQBDZvRBdzDvqipU_TSQi4q?fbclid=IwAR1hJXOKF6xeAcjV8odMDfcktRVZ3WkT4Ttr5CyYB2nYaB6hQzs2WTGvmQM

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-2424-6832 ต่อ 537

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อประโยชน์เชิงชุมชน สังคม-การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564
สามารถดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2561-2445 ต่อ 517,519,523

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตรกรรมประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม – การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2564
ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563