ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 แผนงาน

*แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่าง 18 ม.ค. – 5 มี.ค.2564 เวลา 23.59 เท่านั้น
*แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7361
เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่าง 18 ม.ค. – 5 มี.ค.2564 เวลา 23.59 เท่านั้น

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16  ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 2 สาขาวิชา คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 สำหรับทุน Partnership  Initiative Fund และวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับทุน Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund โดยสถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการ ของทุนแต่ละระดับ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

และสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2470-7961-3 หรือทาง E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย โดยมีการกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

สามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2470-7961-3 หรือทาง E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือส่งทางอีเมลที่ researchraot@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสกลสถานพิทักษ์ 1-2 อาคาร 1 ชั้น 6

โดยดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1BX1dBGj7sFQBDZvRBdzDvqipU_TSQi4q?fbclid=IwAR1hJXOKF6xeAcjV8odMDfcktRVZ3WkT4Ttr5CyYB2nYaB6hQzs2WTGvmQM

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-2424-6832 ต่อ 537

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อประโยชน์เชิงชุมชน สังคม-การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564
สามารถดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2561-2445 ต่อ 517,519,523

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตรกรรมประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม – การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2564
ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ขอเชิญผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

กรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนท้าทายเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม – การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564
สามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System,(NRIIS) ทางเว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th ) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานการวิจัย เพื่อจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
สามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักการศึกษาฯ พร้อมใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายัง สทศ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ นางกุมภการ สวัสดิโกมล เบอร์โทร 02-217-3800 ต่อ 114 หรือ 085-332-6338

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสรรพศาสตร์
1. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
2. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
3. มนุษย์ศาสตร์
แผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง
1. จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation System,NRIIS)
(www.nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563