ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ http://www.arda.or.th/personnel_data3.php

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร http://www.arda.or.th/personnel_data5.php

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย http://www.arda.or.th/personnel_data2.php

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
.
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ

 • แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
  .
  โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
 • แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
  .
  โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
 • แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
 • แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
  .
  เปิดรับข้อเสนอ : 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
  .
  สามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/
  .
  Cr. สอวช.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี2564
โดยเปิดรับสมัครทุน ดังนี้

 1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน
 2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน
 3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2564
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถขอรับทุนได้ โดยศึกษาลายละเอียด พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟร์อมในการสมัครขอรับทุนได้
ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th ไปที่เมนูศูนย์ข้อมูล เลือกหัวข้อทุนวิจัย
ได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2564

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม (เวลา16.30 น.)
ข้อมูลประกาศฯ และแบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ สามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งค์ ด้านล่างนี้
– ประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1E_A89YEdxF1OdL0I1iexKLvBOQNGO97D/view?usp=sharing
– แบบขอรับการส่งเสริมฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศ https://drive.google.com/drive/folders/1o3ZqWXe6QhI-NmwvUlsjvaAvU29aMEPo?usp=sharing
หรือกรอกข้อมูลผ่าน ( google from) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUZAcOKewwIqv7OOpI42MJt6-_wQJ9aFxfp5Or3985TD3-A/formResponse (ได้ที่ www. Facebook.com/fund.ocac)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2209 3754

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทสไทย (TTSF) ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563 โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาตร์และแพทยศาสตร์คลินิก สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttsf.or.th/en/

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบได้ต้ังแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.)
ขอให้แนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ท้ัง file word และ pdf. ในระบบ NRIIS (สามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 63-64 ของ บพข. ได้ที่
https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ

http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

📌บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่

 1. แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
  https://www.nxpo.or.th/B/social-and-humanity-frontier-research/
 2. แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  https://www.nxpo.or.th/B/frontier-research-covid-19-fund/

เปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563