ทุนวิจัยภายนอก

รัฐบาลอินเดียวประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

                  รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ให้แก่นักนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dst.gov.in/call-for-proposals  และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการสมัครได้ โดนส่งเอกสารพร้อมยื่นหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๕ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕   พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plaiphan.s@mhesi.go.th 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทย 

    ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566 

 

  • เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
  • นักวิจัยกละผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
  • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  • การประกาศผลการพิจารณา เดือนพฤศจิกายน 2565 

                 ติดตามรายละเอียดประกาศ และขอบเขตโดยกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศษสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565

               มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสิรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ 

       กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิ ได้แต่งตังคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 โดยส่งแบบฟอร์ม (ดังแนบด้านล่าง) ที่

 

        ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

        ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

        ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                   เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

                                   โทร 062 229 6468 (คุณเรณุกา) หรือ 02 266 6595 ต่อ 553 (คุณเสาวลักษณ์)

        กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2565

 

ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับนานาชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (2023) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2561 2445 ต่อ 719 โทรสาร 0 2579 6382 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.socialscienceasia.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2566(FY2023)

ด้วยสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว หน่วยงานประเทศสมาชิกจำนวน 6 หน่วยงาน จาก 4 ประเทศ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA  ประจำปี 2566 (FY2023) ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูง  ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”

ในการนี้ วช.จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนการวิจัยตามโครงการ e-ASIA JRP ประจำปี 2566(FY2023)

  • เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2564 – 28 มีนาคม 2565
  • นักวิจัยต้องลงทะเบียนและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS (National Research Innovation Information System) URL : http://nriis.nrct.go.th  ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.
  • ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 206 และ http://www.the-easia.org/jrp/

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรวิจัยภาคการเกษตรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจึงได้จัดทำโครงการ “ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 68 ทุน โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3616 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.arda.or.th หัวข้อทุนศึกษา/อบรม >> ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริ โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 16 สิงหาคม 2564

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th โทรศัพท์ 0-2561-2445

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8439

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน

*โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
*โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในระดับประเทศ ในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
*โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป* โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการ

ระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น (ให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับของ TRL ในข้อเสนอโครงการด้วย)

กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมีภาคเอกชนร่วม สนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อย กว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ”)

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการ ตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่26 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
ติดต่อ บพข. โทร 02-109-5432 ต่อ 871-875 Email: pmuc@nxpo.or.th
(หมายเหตุ : หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.)

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2564”

4-ปก.ผลทุน-Reinv.64_signแก้ไข

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 7 (ปี 2022) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท)

โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียด โทร 02-561-2445 ต่อ 706,707 โทรสาร 02-579-6895