ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่าย ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่
http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์

ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
** ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”
โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 -16.30 น.

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

เยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. รศ.ดร.นันทนิตย์. วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และผศ.ดร.ศุภกิจ. สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับและพาชม พร้อมพูดคุยแนวทางการดำเนินงานของศูนย์และร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกัน ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ Food innopolis อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -11.00 น. สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดกำหนดการรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้าร่วมการประชุม https://forms.gle/kpFVKSanhQC2DaPQ7

ติดต่อสอบถาม 061-6284101 / 034-254066 โทร.ภายใน 22760 Line ID :SURDISU
ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน“Thailand Food Innovation Forum”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน“Thailand Food Innovation Forum” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “LEADERSHIP IN FOOD INNOVATION CONFERENCE SERIES” ซึ่งเป็นการจัดงานคู่ขนานกับงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX – World of Food Asia 2019 เพื่อสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมมายกระดับอุตสาหกรรมอาหารตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุทธิรา โทร.02-018 6888 ต่อ 2730 สุทธิรา , 2750 กันยาวีร์

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครือข่าย ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ภายใต้ชื่อโครงการการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับงาน “Thailand Social Expo” ณ ห้อง The Total Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี ส่งผลงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVYFeJoRFWl3wQWD6COdAWsBtN2t_r73QpkCAvB-cIcXkN5g/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมิดา ธรรมกัญยา 02-329 8365

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท ไม่เกิน 5 ทุน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.brandsworld.co.th/