admin_suric

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปี 2566

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 – 30 ต.ค. 65 ภายในเวลา 16.30 น. โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง www.thaimediafund.or.th

👉 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รัฐบาลอินเดียวประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

                  รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ให้แก่นักนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dst.gov.in/call-for-proposals  และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการสมัครได้ โดนส่งเอกสารพร้อมยื่นหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๕ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕   พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plaiphan.s@mhesi.go.th 

Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”

        Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ 

ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยพร้อม

เอกสารประกอบต่างๆได้ที่  https://easychair.org/conferences/?conf=irc2022 และลงทะเบียนที่ Irc2022.sltc.ac.lk ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

👉ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

👉ด้วยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฎหมาย และสังคมวิทยา โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ม.ค. – มิ.ย. และ ก.ค. – ธ.ค. ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ACI

👉ผู้สนใจ สามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ 👉   ได้ที่นี่

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อีเมล areerat.su@bu.ac.th โทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2818

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) บรรยายพิเศษกล่าวถึงความสำคัญและทิศทางในการอนุรักษ์สู่โครงการวิจัยฯ พร้อมทั้งเขียนภาพสดด้วยสีฝุ่นธรรมชาติ

ในวันที่ 10 กันยายน 2565
ณ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 

โครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” เป็นโครงการบูรณาการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทีมผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ จากคณะจิตรกรรมฯ
รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ จากคณะจิตรกรรมฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ จากคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล จากคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จาก “สีฝุ่นธรรมชาติ” นำเสนอประวัติศาสตร์ กระบวนการสกัดสีฝุ่น กาวเมล็ดมะขาม และรองพื้นแบบไทยแนวประเพณี … นำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของครูช่างโบราณ … ต่อ

ยอดสู่ “วิธี” ทำงานศิลปะด้วยสีฝุ่นในยุคปัจจุบัน

 

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทย 

    ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566 

 

  • เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
  • นักวิจัยกละผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
  • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  • การประกาศผลการพิจารณา เดือนพฤศจิกายน 2565 

                 ติดตามรายละเอียดประกาศ และขอบเขตโดยกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง การใช้สัตว์ปีกเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย  สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุณี สาตรา

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 และการเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแบบฟอร์มต่างๆ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเปิดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : ระยะที่ 2”

       วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และผู้เข้าร่วมโครงการ  

       เพื่อเปิดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : ระยะที่ 2” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการฯ  ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจด้วย การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) และ Business model canvas ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ฯ ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ราย

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award research54

                ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในกิจกรรม Thailand Research Expo 2022 Award พร้อมรับโล่ขอบคุณหน่วยงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนักวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานวิจัยนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเชิงวัฒนธรรมชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี