admin_suric

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์(STS forum Young Leaders Program)

สำนักงานการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเชิญจาก Japan Science and Technology Agency (๋JST) และ Science and Society forum (STS forum) ให้เข้าร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565) เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS forum Young Leaders Program) โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 255 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น สำหรับปี 2565 นี้ วช. ได้กำหนดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครการผู้นำรุ่นเยาว์ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. โดย วช. จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 70,000 เยน/คน หรือประมาน 20,000 บาท/คน สำหรับผู้ทีผ่านการคัดเลือกของ วช. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาว์โหลดข้อมูลพร้อมแนบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บซต์ของ วช. ที่ www.nrct.go.th

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว
ผู้รักษาการรองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บคลากร และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมในวารสาร JMS NRRU

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JMS NRRU ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ซึ่งกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบัย (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารย์หนังสือ ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รอศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค โทร:0989163996 และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรวิชญ์ คำดจริญ โทร : 08693837140

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกาา เรืองการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับจำนวน 40 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี่ – 15 กรกฏาคม 2565  โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com โทศัพท์ : 080-597-2894

 

ประชาสัมพันธ์ Reinventing University โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์ Reinventing University โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ได้มีนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยภายใต้โครงการ Reinventing University หรือ “โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนการเปลียนแปลงไปในทิศทางใหม่ใน 4 แนวทางหลัก คือ Re-orientation, Re-profiling, Re-structure, และ Re-organization

ด้วยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อช่วยยกระดับสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรด้านนโยบาย  วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 

เหมาะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน  วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565

เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอนในทุกสาขาวิชา 

3. หลักสูตรด้านการวิจัย  วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565

เหมาะสำหรับอาจารย์และนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 

4. หลักสูตรด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 

เหมาะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาหรือมีความสนใจด้านการพัฒนานักศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ https://forms.gle/Ak9C6Sqi5FhHKxTa7  

ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Khanittha.s@sdgmove.com หรือโทร. 092-2815262 (คุณขนิษฐา สมศรี)


* หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมจนครบเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการอบรม

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)                                                       เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) 

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11557


#สอวช #NXPO #บพข #PMUC

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอใการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ในงาน The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอใการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ในงาน The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “Sustainable Community Development” ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี (ในรูปแบบออนไลน์) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ https://icur.nsru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศิรินุช ครุฑธกะ สถาบัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1139 หรือ 086-8141746 อีเมล์ icru4th@nsru.ac.th

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเล่ม Proceedings ย้อนหลัง และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม                                            โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 517        โทรสาร 02-5790109                                 อีเมล์ symposium@nrct.go.th                                                                                ผู้ประสานงาน นางสาวสุภัคนันท์ บุญญะ