admin_suric

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพันจากประเทศรายได้ป่านกลาง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมีอระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดำเนินโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https:/www.nstda.or.th/home/services post/research-gap-fund

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meetingเรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอําไพผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564เวลา 14.00-17.00 น.ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่https://forms.gle/dbhGNbgzFAUKuCxx9ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.comจัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

poster_ 27 (OK)

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบุคลากรของ สวนส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินโครงการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 คน

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง กฟภ.ได้จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ พนักงาน กฟภ. เสนอบทความทางวิชาการ ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://peacon2021.pea.co.th หรือโทร 0-2009-6059 มือถือ 08-6883-9184 (ผู้ประสานงาน)  

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งสเสริมและเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งสนองต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ( มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำ (Peer Review)  กองบรรณาธิการ กำหนดวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดหน่วยงาน ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ใน “วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบออนไลน์ ISSN 2773-9694 (Online) สมัครและ Submit บทความได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประภาพรณ์ ขันชัย โทร. 043 009 700 ต่อ 44534

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้จึงเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุทอง 034-3415456 ต่อ 125

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของ Enago ผ่านระบบมหาวิทยาลัยศิลปากร”วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

4-รายชื่อลงทะเบียนฟังบรรยาย-Enago-14-กย64-Web

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http:/www.western.ac.th/westernnew/wtu-research ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี