รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 )

1. ภารกิจบริหารและส่งเสริมการวิจัย

 • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2563 ดาวน์โหลด
  2. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID- 19” ดาวน์โหลด
 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

2. ภารกิจสารสนเทศการวิจัย

3. ภารกิจบริหารทุนวิจัย

4. ภารกิจนวัตกรรม

 • โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ดาวน์โหลด
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (UBI) ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ดาวน์โหลด

5. โครงการพิเศษต่างๆ

 • โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช”
  1. โครงการสนทนาระดมความรู้ เรื่อง ถอดรหัสวัฒนธรรม “เจียะม้วย” กินข้าวต้มวิถีคนเยาวราช ดาวน์โหลด
  2. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ตามวิถีประเพณีและวัฒนธรรม “การไหว้เจ้า เสริมดวง เสริมบารมี ตามวิถีวัฒนธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนย่านเยาวราช” ดาวน์โหลด
  3. โครงการสัมมนา เรื่อง “ชา ขนม เทพเจ้า กับ เทศกาลตรุษจีน” ดาวน์โหลด
 • การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @SU ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการ GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด