แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ  

      •    แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   PDF .DOC
      •    แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  PDF .DOC