เบนเนอร์ 4

ติดต่อ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ผู้ประสานงาน : นางสาวปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน

                          นางสาวพัชรณัฏฐ์ เสาร์หงษ์
E-mail : humanethics@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 034-255808
เบอร์ภายใน : 216 004
โทรสาร : 034-255808
มือถือ : 098-5479738 (ในเวลาราชการ)