การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประเภท open access ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติอื่นตามเกณฑ์ ก.พ.อ.

ประกาศทุน

คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการขอรับทุน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน

วิธีการและขั้นตอนการสมัครทุน

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารข้อ 2.1 – 2.5 (ตามประกาศมหาิทยาลัยศิลปากร) ส่งมาที่สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ และยืนยันกับคณะวิชาต้นสังกัดของผู้ขอรับทุน

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุน

เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการพิจารณา

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 🌠

  1. บันทึกนำส่ง ดาวน์โหลด (จำนวน 1 ชุด) WORD  PDF 
  2. แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (สวนส.ท 1) ดาวน์โหลด (จำนวน 2 ชุด) WORD PDF 💥 update 25/10/2565 💥
  3. สำเนาบทความที่ตีพิมพ์เเล้วไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งเเต่วันที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (จำนวน 2 ชุด)
  4. หลักฐานที่แสดงว่าบทความที่ตีพิมพ์เเล้วในวารสารระดับนานาชาติประเภท open access ได้ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติอื่นตามเกณฑ์ ก.พ.อ. เรียบร้อยเเล้ว  (จำนวน 2 ชุด)
  5. ใบแจ้งอัตราการคิดค่า Page Charge หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของการคิดค่า Page Charge ของวารสารที่ตีพิมพ์ (Invoice) (จำนวน 2 ชุด)
  6. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริงหรือสำเนา) ที่ชำระค่าตีพิมพ์ที่เป็นชื่อของผู้ขอรับทุนสนับสนุน หากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาด้วย (จำนวน 2 ชุด)
  7. หลักฐานการโอนเงิน (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร/หน้าเค้าท์เตอร์ธนาคาร ) (จำนวน 2 ชุด)
  8. กรณีชำระเงินโดยวิธีอื่น/บัตรเครดิต (นอกเหนือจากข้อ 7) แนบหลักฐาน บันทึกขออนุมัติใช้บัตรเครดิต(ฉบับจริง) และ ใบแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในวันที่ชำระเงิน (จำนวน 2 ชุด)(ตัวอย่างบันทึกขอใช้บัตรเครดิต .DOC)