แบบฟอร์มการขอพิจารณา

5

AF 03-02 บันทึกนำส่งโครงการวิจัย สำหรับนักศึกษา และบัณฑิตศึกษา
AF 03-02 บันทึกนำส่งโครงการวิจัย สำหรับอาจารย์ บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
AF 03-04 แบบเสนอขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก
AF 03-05 แบบเสนอขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา (Submission form)
AF 03-06 แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับภาษาไทย (Protocol-Thai version)
AF 03-07 แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ (Protocol – English version)
AF 03-08 แบบแสดงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Disclosure of conflicts of interests)
AF 03-09 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่อายุ 18 ปีขั้นไป
AF 03-10 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
AF 03-11 หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 7-12 ปี
AF 03-12 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 13-18 ปี
AF 03-13 หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ18 ปีขึ้นไป
AF 03-14 หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้เข้าร่วมที่ต่ำกว่า 18 ปี
AF 03-15 แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอยินยอม