นโยบายและประกาศ

แนวปฏิบัติการแต่งการของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด

ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร