รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง (จำนวน 1 ชุด)
 3. ใบเสนอประวัติและผลงาน (สว.รว 1) (จำนวน 9 ชุด)
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (จำนวน 9 ชุด)
 5. รายงานผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ขอรับรางวัล (จำนวนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักวิจัย) (จำนวนเรื่องละ 9 ชุด) พร้อม CD ROM จำนวน 9 แผ่น
 6. เอกสารผลงานเด่น จำนวนไม่เกิน 5 ผลงาน (ถ้ามี) (จำนวนอย่างละ 9 ชุด)
 7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา) (ถ้ามี) (จำนวน 9 ชุด)

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด
 2. บันทึกนำส่ง (จำนวน 1 ชุด)
 3. ใบเสนอประวัติและผลงาน (สว.รว 2)(จำนวน 9 ชุด)
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (จำนวน 9 ชุด)
 5. รายงานผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ขอรับรางวัล (จำนวนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักวิจัย) (จำนวนเรื่องละ 9 ชุด) พร้อม CD ROM จำนวน 9 แผ่น
 6. เอกสารผลงานเด่น จำนวนไม่เกิน 3 ผลงาน (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 9 ชุด
 7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 9 ชุด)