รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น

** อัพเดทล่าสุด วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 **

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง (จำนวน 1 ชุด)
 3. ใบเสนอประวัติและผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล (สว.รว 1) (จำนวน 5 ชุด)
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (จำนวน 5 ชุด)
 5. รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ สูจิบัตรประกอบการแสดงผลงาน
  สร้างสรรค์ หรือ การเผยแพร่ในลักษณะอื่นๆ ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล
  (จำนวน 3-5 ผลงาน) จำนวนผลงานละ 5 ชุด 
 6. หลักฐานการมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหลักฐานได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ

  (กรณีทำงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์โดยคณะบุคคล) จำนวนผลงานละ 5 ชุด

 7. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 5 ชุด
  (เช่น รางวัลที่เคยได้รับ สูจิบัตร เป็นต้น ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ)
 8. . ไฟล์ข้อมูล PDF (ประกอบด้วย ไฟล์ข้อ 1-7   เป็น CD-ROM  หรือ thumb drive  หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media))  จำนวน 1 ชุด

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง (จำนวน 1 ชุด)
 3. ใบเสนอประวัติและผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล (สว.รว 2)(จำนวน 5 ชุด)
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (จำนวน 5 ชุด)
 5. รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ สูจิบัตรประกอบการแสดงผลงาน
  สร้างสรรค์ หรือ การเผยแพร่ในลักษณะอื่นๆ ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล
  (จำนวน 3-5 ผลงาน) จำนวนผลงานละ 5 ชุด 
 6. หลักฐานการมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหลักฐานได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ

  (กรณีทำงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์โดยคณะบุคคล) จำนวนผลงานละ 5 ชุด

 7. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 5 ชุด
  (เช่น รางวัลที่เคยได้รับ สูจิบัตร เป็นต้น ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ)
 8. . ไฟล์ข้อมูล PDF (ประกอบด้วย ไฟล์ข้อ 1-7   เป็น CD-ROM  หรือ thumb drive  หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media))  จำนวน 1 ชุด