รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง (จำนวน 1 ชุด)
 3. ใบเสนอประวัติและผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล (สว.รว 1) (จำนวน 5 ชุด)
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (จำนวน 5 ชุด)
 5. รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ สูจิบัตรประกอบการแสดงผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล (จำนวนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักวิจัย) (จำนวนเรื่องละ 5 ชุด) พร้อม CD ROM หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
 6. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (จำนวนอย่างละ 5 ชุด) พร้อม CD ROM หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (เช่น รางวัลที่เคยได้รับ สูจิบัตร เป็นต้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ)

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด
 2. บันทึกนำส่ง (จำนวน 1 ชุด)
 3. ใบเสนอประวัติและผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล (สว.รว 2)(จำนวน 5 ชุด)
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (จำนวน 5 ชุด)
 5. รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ สูจิบัตรประกอบการแสดงผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล (จำนวนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักวิจัย) (จำนวนเรื่องละ 5 ชุด) พร้อม CD ROM หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
 6. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (จำนวนอย่างละ 5 ชุด) พร้อม CD ROM หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (เช่น รางวัลที่เคยได้รับ สูจิบัตร เป็นต้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ)