รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 3)  (จำนวน 8 ชุด)
 4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 8 ชุด)
 5. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือการได้รับการอ้างอิง (Citation) ในวารสารวิชาการ  (จำนวน 8 ชุด)
 6. หลักฐานที่แสดงว่าบทความของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 8 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 7. หลักฐานใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและหรือสัตว์ทดลองของสถาบัน (ถ้ามี)(จำนวน 8 ชุด)
 8. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (จำนวน 8  ชุด)

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์

 1. ใบนำส่งเอกสาร  (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 4)  (จำนวน 8 ชุด)
 4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 8 ชุด)
 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (จำนวน 8 ชุด)
 6. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม (จำนวน 8 ชุด)
 7. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือการได้รับการอ้างอิง (Citation) ในวารสารวิชาการ  (จำนวน 8 ชุด)
 8. หลักฐานหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (จำนวน 8 ชุด)
 9. หลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 8 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 10. หลักฐานใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและหรือสัตว์ทดลองของสถาบัน (ถ้ามี) (จำนวน 8 ชุด)
 11. เอกสารแสดงการจดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยดังกล่าว (ถ้ามี) (จำนวน 8 ชุด)
 12. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (จำนวน 8  ชุด)

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม

 1. ใบนำส่งเอกสาร  (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 5)  (จำนวน 8 ชุด)
 4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 8 ชุด)
 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของชุมชน (จำนวน 8 ชุด)
 6. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม (จำนวน 8 ชุด)
 7. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือการได้รับการอ้างอิง (Citation) ในวารสารวิชาการ  (จำนวน 8 ชุด)
 8. หลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 8 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 9. หลักฐานใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและหรือสัตว์ทดลองของสถาบัน (ถ้ามี)(จำนวน 8 ชุด)
 10. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 8 ขุด)

รางวัลผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ

 1. ใบนำส่งเอกสาร  (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 6) (จำนวน 8 ชุด)
 4. สูจิบัตรหรือสำเนาการจัดนิทรรศการ/การแสดง (จำนวน 8 ชุด)
 5. หลักฐานของผลงานที่นำไปเผยแพร่ เช่น รูปถ่าย (ภาพสี) วีดิทัศน์ (จำนวน 8 ชุด)
 6. เอกสารที่แสดงถึงการมีหน่วยงาน/องค์กร หรือคณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรรศการ/การแสดง (จำนวน 8 ชุด)
 7. เอกสารที่แสดงถึงการมีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกผลงาน (จำนวน 8 ชุด)
 8. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมแสดงผลงาน (จำนวน 8 ชุด)
 9. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน  (จำนวน 8 ชุด)
 10. หลักฐานที่แสดงว่าผลงานสร้างสรรค์ของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th)  (จำนวน 8 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 11. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 8 ชุด)
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review articles) ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI/Scopus (Quartile ที่ 1 หรือ 2)
 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 7)  (จำนวน 2 ชุด)
 4. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ประกอบการขอรับรางวัลสนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาตามปี พ.ศ. ของการตีพิมพ์เผยแพร่  (จำนวน 2 ชุด)
 5. หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนมีบทบาทเป็น Corresponding author ของบทความปริทัศน์นั้น (จำนวน 2 ชุด)
 6. หลักฐานที่แสดงว่าบทความในวารสารของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลตามที่ขอรับรางวัล (จำนวน 2 ชุด)
 7. หลักฐานที่แสดงว่าบทความของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 2 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 8. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 2 ชุด)

ประจำปี พ.ศ.2560

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดี

 1. หนังสือนำส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดี
 2. แบบเสนอผลงานวิจัยสว.ว 14  
 3. ผลงานวิจัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด จำนวน 5 ชุด
 4. สำเนาเอกสารสิ่งพิมพ์ (เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ของสาขาวิชา ฯลฯ) แสดงการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นๆ (ถ้ามี) จำนวน 5 ชุด