ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.)

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office (SURIC)

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานภายในระดับกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เพื่อทำหน้าที่แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งยุบเลิกหน่วยงานไป เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 มีภาระหน้าที่เฉพาะ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) และ QS Stars Rating ทำงานเชื่อมโยงประสานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบวิจัยของประเทศในการพัฒนาระบบและ  กลไกเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและหน่วยวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผล การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดทำสารสนเทศการวิจัย การจัดทำวารสารของมหาวิทยาลัย การให้รางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น การดูแลคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ และในสัตว์ เป็นต้น การขับเคลื่อนการต่อยอดผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่ได้รับและมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพื่อให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทั้งในด้านการตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย