จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Tel. 098-547-9738 ภายใน 216004 (ตามวันและเวลาราชการ)
E-mail : su.ethicshuman@gmail.com
ปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
พัชรณัฏฐ์ เสาร์หงษ์ (สำหรับนักศึกษา)
ตปนีย์ พรหมภัทร