กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี

รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรวัฒน์                 สิริเวสมาศ   รองคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และ อ.ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์  นักวิจัยในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีฯ เข้าพบ        นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดราชบุรีของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี) และแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี

previous arrow
next arrow
Slider

รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิภูบุษบก  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์  คณะทำงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี เข้าร่วการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับจังหวัดราชบุรีเพื่อรับฟัง “การชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ซึ่งจัดโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

previous arrow
next arrow
Slider

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร          จัดการประชุมหารือเพื่อดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำจังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้แทนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น: ระดับพื้นที่ ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัย การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและภาคีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ. ราชบุรี ฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ. ราชบุรี ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ และทีมนักวิจัยจากภาคีมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อสรุปเชิงนโยบายสำหรับนำเสนอต่อจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำจังหวัดราชบุรีในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting