หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. นักวิจัยผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 2. ผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องเสนอข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) ให้คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) พิจารณาความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี และ/หรือขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 3. ผู้ใช้สัตว์จะเริ่มใช้สัตว์ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น
 4. ผู้ขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ขอรับการพิจารณาจาก คกส.มศก. ส่งเอกสารดังนี้
  • หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ จำนวน 1 ชุด
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(แบบฟอร์ม SUACU 01 , SUACU 02 , SUACU 03)  จำนวน 5 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 4 ชุด)
  • แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 5 ชุด (กรณีเป็นโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์)
  • แผ่นบรรจุข้อมูล (ข้อ 1.2-1.3) (cd-record – File PDF และ Word)  จำนวน 1 ชุด