รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับชื่อ-สกุล
1

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาลัยศิลปากร
ที่ปรึกษา

2

รศ.ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ปรึกษา

3

ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ
(ประธานกรรมการ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4

รศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล
(รองประธานกรรมการ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5

ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี
(กรรมการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

                                                                       

ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก
(กรรมการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7

รศ.ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร
(กรรมการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

8

รศ.ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล
(กรรมการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

9

ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
(กรรมการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10

                                                                       

ผศ.ดร.ศศิประภา หิริโอตป์
(กรรมการ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11

                                                                         

อ.ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
(กรรมการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12

นายโรเจอร์ โลหนันทน์
(กรรมการ)
เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์

13

นางมารี สังข์จุ้ย
(กรรมการ)
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

14

อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม
(กรรมการและเลขานุการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

15

นางสาวหรรษา นิลพันธ์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16

นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ติดต่อที่ :
 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์
 โทรศัพท์ 065-0704679,
 โทรสาร  0-3425-5808
 โทรภายใน  22763
 E-mail : animal.silpakorn@gmail.com