รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ
ที่ปรึกษา
สังกัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย


ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ที่ปรึกษา
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร
ประธานกรรมการ
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รองประธานกรรมการคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
กรรมการ
สังกัด : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง
กรรมการ
สังกัด : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
กรรมการ
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
กรรมการ
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
กรรมการ
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
กรรมการ
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
พันเอก รองศาสตราจารย์ นพ.สุธี พานิชกุล
กรรมการ
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล

นางมารี สังข์จุ้ย
กรรมการ
สังกัด : กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ
กรรมการ
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม
กรรมการ
สังกัด : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน
เลขานุการ
สังกัด : สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวพัชรณัฎฐ์ เสาร์หงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
สังกัด : สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร