นางพิชญา แก้วพลอยเพชร

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

นางสาวน้ำผึ้ง เมืองสมบัติ

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา

ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

นางอำไพ อุดมสุด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

นางอำไพ อุดมสุด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์

ตำแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชาญ
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์

ตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร

ตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี